…για το υπό διαβούλευση μικρό υδροηλεκτρικό στο Ανθοχώρι Δήμου Μουζακίου

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστασία των Αγράφων

…για το υπό διαβούλευση μικρό υδροηλεκτρικό στο Ανθοχώρι Δήμου Μουζακίου

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο πολλοί κάτοικοι του χωριού Ανθοχώρι του Δήμου Μουζακίου απευθύνονται σε μέλη μας ζητώντας πληροφορίες για το υπό διαβούλευση μικρό υδροηλεκτρικό στο χωριό τους.

Παραθέτουμε, λοιπόν, δημόσια όσα στοιχεία συγκρατήσαμε από τη Μελέτη (ΜΠΕ) του συγκεκριμένου έργου και τα αξιοποιήσαμε για την εκ μέρους μας υποβολή σχετικών αντιρρήσεων στη διαδικασία διαβούλευσης, που εξελίσσεται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, και τα οποία έχουν ως εξής:

 • Σύμφωνα με τη. ΠΕ το έργο σχεδιάζεται πλησίον του οικισμού, ενενήντα μέτρα νότια αυτού, γραμμικά του ρέματος Ανθοχωρίου (παρατίθενται οι σχετικές συντεταγμένες στη ΜΠΕ). Φορέας του έργου η «FLORES ΙΚΕ».
 • Απαιτείται η διάνοιξη νέας οδοποιίας που αναμένεται να μεταβάλει δραστικά τη μορφολογία της περιοχής, με αντίστοιχες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κοπή δέντρων και την καταστροφή αντίστοιχης βλάστησης να είναι ιδιαίτερα δυσανάλογες σε σχέση με το όφελος που προκύπτει από την πολύ μικρή ποσότητα ενέργειας (490 MW), που αναμένεται να παραχθεί.
 • Η ΜΠΕ δε συνοδεύεται από καμία εκ των απαιτουμένων για τις ανωτέρω επεμβάσεις Μελετών.
 • Επικρατεί πλήρης ασάφεια για το πλάτος του σχεδιαζόμενου δρόμου πρόσβασης προς την υδροληψίας, μήκους 777 μέτρων, για τον οποίο σε άλλα σημεία της ΜΠΕ αναφέρονται ως μέγιστο πλάτος τα 10 μέτρα και σε άλλα αυτός χαρακτηρίζεται (και ορθά) ως δασικός δρόμος Γ’ κατηγορίας, το πλάτος  του οποίου δε δύναται να υπερβαίνει τα 5 μέτρα.
 • Δεν υφίσταται συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών για τη χρήση πλεοναζόντων εκσκαφικών υλικών, όπως στη ΜΠΕ αναφέρεται, και ούτε προκύπτουν σχετικές περιβαλλοντικές ή άλλου είδους μελέτες προς τούτο. Επιπλέον, ουδόλως προσδιορίζονται και ούτε εξασφαλίζονται συγκεκριμένοι χώροι απόθεσης των τελικώς πλεοναζόντων εκσκαφικών υλικών, με ορατό τον εξαιτίας των ελλείψεων αυτών κίνδυνο αυθαίρετων αποθέσεων των συγκεκριμένων υλικών και αντίστοιχων επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
 • Παραβιάζεται η Οδηγία 2000 της Ε. Ε., που αναφέρεται στη διασφάλιση της καλής (σε ποσότητα και ποιότητα) κατάστασης των υδάτων των ρεμάτων και ποταμών μας. Η υιοθετηθείσα ως ελάχιστη οικολογική παροχή του ρέματος κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου (30% της παροχής του ρέματος κατά τους θερινούς μήνες ή το 50% της παροχής αυτού κατά το μήνα Σεπτέμβριο) δε συμπορεύεται με την προαναφερόμενη Οδηγία, καθόσον έχει θεσπιστεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2464/2008), το οποίο ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πρέπει να έχει εφαρμογή μετά τη θέσπιση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων.
 • Υιοθετείται η ανυπαρξία ιχθυοπανίδας στο ρέμα χωρίς οποιαδήποτε επιτόπια και κατά τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο έρευνα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να απουσιάζει από τη ΜΠΕ τόσο η πρόβλεψη για κατασκευή κατάλληλης διόδου (ιχθυόσκαλα) στο σημείο υδροληψίας όσο και η υιοθέτηση κατάλληλων και προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία μέτρων για την προστασία της ίδιας ιχθυοπανίδας.
 • Απουσιάζει από τη ΜΠΕ η ειδική και εμπεριστατωμένη καταγραφή και αξιολόγηση των υδρολογικών (βροχολογικά στοιχεία, μέγεθος παροχής, κ.λ.π.) δεδομένων του συγκεκριμένου ρέματος, στοιχεία που επηρεάζουν και το ύψος της ελάχιστης απαιτούμενης οικολογικής παροχής αυτού, τη φέρουσα ικανότητά του, την επάρκεια υδάτων και τη διασφάλιση της απαραίτητης κατά την Οδηγία 2000/60 καλής κατάστασης αυτών, κ.ο.κ..

-Δεν έχει οριοθετηθεί η κοίτη του ρέματος σε ότι αφορά την υδροληψία και την όδευση του αγωγού προσαγωγής, με όποιες συνέπειες  αυτό δύναται να επιφέρει στην παροχευτικότητα και τη γενικότερη κατάσταση του ρέματος κατά και μετά την εκτέλεση των απαραίτητων για την εκτέλεση των προαναφερόμενων έργων (υδροληψία, τοποθέτηση αγωγού προσαγωγής) εργασιών.

 • Ουδεμία σαφής καταγραφή αναγκών για λοιπές χρήσης του νερού περιλαμβάνεται στην υπό κρίση ΜΠΕ αλλά ούτε και καμία αναφορά σε ενδεχόμενο εμφάνισης αντίστοιχων μελλοντικών αναγκών, υδρευτικών, αρδευτικών, κ.λ.π., και ούτε ρυθμίζονται οι προτεραιότητες τέτοιων αναγκών  έναντι της λειτουργίας του έργου, δεδομένο που προβληματίζει αναφορικά με τη διατήρηση του χαρακτήρα του νερού ως φυσικού και δημόσιου αγαθού.
 • Δεν οριστικοποιείται το ακριβές σημείο σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ και δεν περιγράφονται με ακρίβεια στην υπό κρίση ΜΠΕ οι απαιτούμενες για την κατασκευή της γραμμής μεταφοράς για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο εργασίες, η εξασφάλιση τυχόν απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, η σύνταξη τυχόν απαιτούμενων ειδικών μελετών, κ.λ.π., με αποτέλεσμα να μην προσδιορίζονται και ούτε να αξιολογούνται οι αντίστοιχες συνέπειες και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Η ιδιαίτερα πενιχρή ποσότητα ενέργειας που αναμένεται να παραχθεί (490 kw) κάθε άλλο παρά συνεισφορά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας μπορεί να θεωρηθεί. Επιπλέον, η μικρή αυτή ποσότητα ενέργειας σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου καθώς και τους αναπόφευκτους περιορισμούς στη χρήση του υδάτινου δυναμικού του ρέματος, που τεχνηέντως στη ΜΠΕ δεν αναφέρονται, καθιστούν μάταιη κάθε προσμονή για ουσιαστικά «ανταποδοτικά» και «αντισταθμιστικά», αφού αυτά είναι συνάρτηση της απόδοσης του έργου.
 • Κάθε περιοχή που επιλέγεται για την κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ δε σημαίνει και ότι στερείται άλλων προοπτικών ανάπτυξης, που μπορεί να βασιστούν και στη με άλλο τρόπο αξιοποίηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου της, όπως, για παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή μας, υπέρ της πρωτογενούς παραγωγής, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι ο συγκεκριμένος τομέας είναι αυτός που για αιώνες ολόκληρους στήριξε και ανέδειξε τις συγκεκριμένες περιοχές.
 • Η ανάπτυξη ΜΥΗΕ σε μια περιοχή δε σημαίνει και ότι αυτή ενισχύεται απ’ ευθείας από την ηλεκτροπαραγωγή αυτού στην κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, όπως και στην υπό κρίση ΜΠΕ αναφέρεται, αφού η όποια ενέργεια παράγεται διοχετεύεται στο εθνικό δίκτυο, με την πολιτεία, μάλιστα, να υποχρεούται να την απορροφά κατά προτεραιότητα και σε εγγυημένη για τους παραγωγούς της τιμή, για όλα δε αυτά επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές, μέσω ειδικού τέλους (βλ. ΕΤΜΕΑΡ) στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως και στην αρχή αναφέραμε, το ανωτέρω έργο βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Μουζακίου και των αρμόδιων οργάνων του, της Τοπικής Κοινότητας, κ.λ.π.) να έχουν κληθεί να εκφράσουν τη γνώμη τους, στην ίδια δε διαδικασία δύνανται να συμμετάσχουν  και πολίτες, μετά από εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (για τυχόν λεπτομερείς πληροφορίες : diktyoagrafa@gmail.com).

Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την Προστασία των ΑγράφωνTotal
0
Shares
Previous Article
mousiko sxoleio Karditsas 28Oktovriou 3

Επιτέλους……μουσική!! Μετά από περίπου δύο χρόνια, μουσική πλημμύρισε ξανά την αίθουσα συναυλιών του Διοικητηρίου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας.

Next Article
rentina aeroporoi mnimeio

Οι «ΑΕΤΟΙ» της Ρεντίνας Αγράφων: Εκδήλωση για τους πεσόντες αεροπόρουςTotal
0
Share