Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Χαιρετισμός από τον Παναγιώτη Γούλα, Προέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στην ημερίδα:
«Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» που πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

goulas_panagiotis

-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε των Ακαδημαϊκών θεμάτων
-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε της Τεχνικής Υπηρεσίας
-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε της Επιτροπής Ερευνών και Εκπαίδευσης
-Κύριοι Διευθυντές των Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας
-Κύριοι Πρόεδροι των Τμημάτων
-Αγαπητοί επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών Προγραμμάτων του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ.
-Αγαπητοί ερευνητές όλων των κατηγοριών, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και άλλων φορέων

Ευχαριστώ τους οργανωτές για την πρόσκληση

Το έργο “Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας” εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ. Μέσω του προγράμματος χρηματοδοτήθηκαν 18 ερευνητικά υποέργα, με επιστημονικά υπεύθυνους καθηγητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας και, δύο υποέργα προμηθειών. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού, η προώθηση της εξωστρέφειας των Ελλήνων ερευνητών, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, και η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του έργου έγινε στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης ήταν 47μήνες. Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και γεωγραφική περιοχή υλοποίησης η περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ : 1.838.826,94€
Ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού έως 31/8/2015: 58,61%

Για το έργο “Αρχιμήδης ΙΙΙ στο ΤΕΙ Λάρισας” σημειώνεται ιδιαίτερα ο υψηλός βαθμός διεπιστημονικότητας και συνεργατικότητας με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα τα διάφορα υποέργα εστίασαν στους τομείς της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής, της επιστήμης διατροφής, των τροφίμων, των βιταμινών, της μοριακής επιδημιολογίας, των εφαρμοσμένων ιατρικών τεχνικών, της αξιοποίησης αποβλήτων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων, της νανοτεχνολογίας, της ανακύκλωσης χαρτιού, της επεξεργασίας ξύλου, του οικολογικού οικιακού επίπλου, της προστασίας γεωργικών προϊόντων, της διαχείρισης πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα, της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις, της επίλυσης δυναμικών συγκοινωνιακών προβλημάτων σε οδικές διασταυρώσεις, των γενετικών αλγορίθμων και της ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων, της ταυτοποίησης χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα, της ανάπτυξης λογισμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, της διατροφής ψαριών, κλπ.

H πρωτοτυπία των παραπάνω ερευνητικών έργων, τα καινοτόμα αποτελέσματα, το πλήθος των επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, η άμεση εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων, ο αριθμός των ερευνητών που απασχολήθηκαν, οι συνέργειες που δημιουργήθηκαν με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι διεθνείς συνεργασίες, η οικονομική και ακαδημαϊκή στήριξη άνεργων και αξιόλογων ερευνητών, οι προοπτικές αξιοποίησης κάποιων παραδοτέων για εμπορική εκμετάλλευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αποτελούν τα ισχυρά σημεία του έργου.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – διακρίσεις

√ 1 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για Διαδικασία ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου (καταθέτης Πετρωτός Κωνσταντίνος και συνεργάτες).

√ 1 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για Έξυπνο – Οικολογικό Έπιπλο εισόδου και τροχήλατο σκαμπό (καταθέτης Παπαδόπουλος Ιωάννης και συνεργάτες ).

√ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ: Μέρη από το παραδοτέο ΠΕ2.1 «Έκθεση για τη Φυσική και Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική» του υποέργου 16 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή κ. Λεωνίδα Ανθόπουλο, υιοθετήθηκαν από το διεθνές πρότυπο International Telecommunications Union (ITU), Technical Specifications on “Setting the framework for an ICT architecture of a smart sustainable city

√ Βραβείο καλύτερης εργασίας (Best paper award) στη θεματική «PROJECT MANAGEMENT» στο συνέδριο 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management (IEOM 2015), Dubai, UAE (http://iieom.org/), 3-5/3/2015, της εργασίας «V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis (2015). A Fuzzy Linguistic Approach for Human Resource Evaluation and Selection in Software Projects» (υποέργο 13 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή κ. Βασίλη Γερογιάννη)

Αριθμός Δημοσιεύσεων & αριθμός συνεργαζομένων επιστημόνων ανά κατηγορία

Δημοσιεύσεις
Διεθνή περιοδικά Κεφάλαια Βιβλίων Διεθνή Συνέδρια Εθνικά Συνέδρια
Αριθμός 22 3 100 14
  ΤΕΙ Θεσσαλίας

Αριθμός εργαζομένων/

κατηγορία

Εξωτερικοί (εκτός ΤΕΙ Θεσσαλίας)/ κατηγορία
  ΕΠ ΕΤΠ / ΕΡΔΙΠ / Άλλο ΕΠ Άλλου ΤΕΙ ΔΕΠ Πανεπιστημίων ΔΕΠ Εξωτερικού Με διδακτορικό

(PhD)

Υποψ.

διδάκτoρες

(PhD)

 

Με Μετ/χιακό

M.Sc

Με Πτυχίο Άλλο
Αριθμός ερευνητών 102  13 7 30 7 35 12 33 6 1

Από την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των επιστημονικών αποτελεσμάτων αναδείχτηκαν και τα εξαιρετικά οφέλη που απεκόμισε το ΤΕΙ Θεσσαλίας από την εκτέλεση του έργου. Συγκεκριμένα μέσω της on-line εφαρμογής για τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (projectmgr.teilar.gr) και των εκθέσεων αξιολόγησης για την υλοποίηση μελλοντικών έργων/δράσεων διαχείρισης προγραμμάτων προτυποποιήθηκε η διαδικασία διαχείρισης, ενημέρωσης και αξιολόγησης. Στα πλαίσια της Κεντρικής Δράσης, του υποέργου υποστήριξης προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, διενεργήθηκαν δύο (2) ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης (για τα έτη 2013 και 2014) και μία (1) έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης. Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται και η τρίτη ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (για το έτος 2015).

Επιπλέον με την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των έργων, το ΤΕΙ Θεσσαλίας ισχυροποίησε τις ερευνητικές του υποδομές και ταυτοχρόνως τις εκπαιδευτικές του υποδομές. Η ισχυροποίηση των ερευνητικών του υποδομών καθιστά το ΤΕΙ Θεσσαλίας ικανό να πραγματοποιήσει νέες ερευνητικές συνεργασίες και να εκτελέσει καινούρια ερευνητικά προγράμματα. Στο πλαίσιο του υποέργου προμηθειών εξοπλισμού & λογισμικών διενεργήθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια ασώματων ακινητοποιήσεων για τις ανάγκες 11 ερευνητικών υποέργων. Συγκεκριμένα έγινε η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξειδικευμένων ειδών που αφορούν οπτικοακουστικό εξοπλισμό, συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, βιντεοκάμερες, μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμός δικτύου δεδομένων, μετεωρολογικούς σταθμούς, όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά, φασματοφωτόμετρα, πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού και προβλέψεων. Συνολικά έγινε η προμήθεια δεκαοκτώ (18) ειδών στην κατηγορία “ηλεκτρονικοί υπολογιστές”, τριανταεπτά (37) ειδών στην κατηγορία “περιφερειακά ηλεκτρονικών υπολογιστών“, είκοσι έξι (26) ειδών στην κατηγορία “ανεξάρτητα συστήματα / όργανα” και τεσσάρων (4) ειδών στην κατηγορία “λογισμικά”. Εν ολίγοις hardware (αριθμός 81) software (αριθμός 4).

Στο πλαίσιο του υποέργου προμηθειών υλικών άμεσης ανάλωσης διενεργήθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για τις ανάγκες 10 ερευνητικών υποέργων.

Συγκεκριμένα έγινε η προμήθεια αναλωσίμων υλικών που αφορούν χημικά αντιδραστήρια, προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου, αντιδραστήρια εργαστηρίων, εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα, δοκιμαστικούς σωλήνες, αντικειμενοφόρους πλάκες μικροσκοπίων, κυτταρόμετρα, αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης, γυάλινα είδη εργαστηρίου, ρύγχη σιφωνίων (πιπετών), μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας, άζωτο, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου, μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), γάντια μιας χρήσης, ιατρικά αναλώσιμα, εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα, εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, εξοπλισμό εργαστηριακό, οπτικό και ακριβείας, απορρυπαντικά, μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού, γάντια εργασίας, χάρτινα είδη μιας χρήσης, λεπίδες ξυραφιών, καλλιέργειες μικροβιολογίας, διαλύτες, αιθέρια έλαια.

Συνολικά έγινε η προμήθεια 155 ειδών στην κατηγορία “υλικά άμεσης ανάλωσης”, 13 ειδών μοριακής βιολογίας (αντιδραστήρια για τον έλεγχο γονιδιακών μεταλλάξεων του ιού της γρίπης και την εν γένει μοριακή επιδημιολογία του ιού) και 17 εκκινητών (primers) (για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αλληλουχιών-στόχων).

Παρά το γεγονός ότι διαχειριστικά – σε επίπεδο τεχνικού δελτίου – έγινε η ένταξη νέου, τρίτου υποέργου προμηθειών για τις υπολειπόμενες προμήθειες στην κατηγορία «Υλικά Άμεσης Ανάλωσης» με Π/Υ 48.301,00€, ο σχετικός διαγωνισμός δεν διενεργήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα να χαθούν οι προμήθειες που είχαν εγκριθεί και των οποίων οι προϋπολογισμοί εκταμιεύθηκαν από τους προϋπολογισμούς των ερευνητικών υποέργων.

Απολογιστικά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογητών της Πράξης, δύο καθηγητών 1ης βαθμίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ενός αναπληρωτή καθηγητή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, «το έργο «Αρχιμήδης ΙΙΙ στο ΤΕΙ Λάρισας» αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με βάση την αρχική πρόταση και το περιεχόμενο των παραδοτέων του.

Οι δράσεις του προγράμματος υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο τρόπος λειτουργίας του υποστηρίζει επαρκώς τις ανάγκες ανάπτυξης του ιδρύματος. (…) Η επιτροπή πιστοποιεί, ότι το ερευνητικό έργο που προέκυψαν από το έργο Αρχιμήδης ΙΙΙ είναι υψηλού επιπέδου».

Ζητώ συγνώμη αν δεν ανέφερα κάποια αξιόλογη δράση ερευνητών στο ερευνητικό τους.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Καλή Επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας
Total
0
Shares