Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα   31-01-2022 και ώρα 12:00 μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022.
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2021  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021
Θέμα:  3ο Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2021
Θέμα:  4ο  Έγκριση μελέτης του έργου: Πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις & κατασκευή λιθοδομών στη θέση ‘’Χωμένη΄΄ του Δ.Δ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Αργιθεας» και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης
Θέμα:  5ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση πρόσβασης στο αποχετευτικό Σύστημα Τ.Κ. Ανθηρού λόγω Ιανού και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Θέμα:  6ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλειων χώρων και λοιπές δράσεις.
Θέμα:  7ο Έγκριση μελέτης ,καθορισμός όρων δημοπράτησης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α ΦΑΣΗ)», Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19.2.4.3 ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011350453 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
Θέμα:  8ο Καθορισμός παραδεκτών προσφορών του έργου:  «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού» και κλήση οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
Θέμα:  9ο Προγραμματισμός προσλήψεων (σχολικές καθαρίστριες) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις (άρθ. 25 του Ν.4829/2021)

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα 31-01-2022 και ώρα 13:00 μ.μ, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. Οικ. 3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/Β΄/ 21.1.2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης

 Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.300,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( A΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
    Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2021.
    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
        Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών και υπηρεσιών του προγράμματος syzefxis II.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  6ο Έγκριση – Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Χρυσαφόπουλο Κων/νου    για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  8ο Αιτήσεις δημοτών – Φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
Total
0
Shares