Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 6η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας »
Θέμα:  3ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού
Θέμα:  4ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”
Θέμα:  5ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παράταση της υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης της ΔΗΚΕΑΡ από το Δήμο Αργιθέας σύμφωνα με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Θέμα:  6ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ» της Τ.Κ. Βραγκιαγών

του Δήμου Αργιθέας.

Θέμα:  7ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ.Κ. Αργιθέας»
Θέμα:  8ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνία στις Τοπικές Κοινότητες Πετροχωρίου, Δροσάτου, Φουντωτού, Κουμπουριανών».
Θέμα:  9ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών απο θεομηνία στην Τοπική Κοινότητα Πετρίλου».
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για αναβάθμιση του κυκλώματος ΣΥΖΕΥΧΙΣ σε ταχύτητα 8 Mbps
Θέμα:  11ο Εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών χρηματοδότηση ΠΕΔ Θεσσαλίας.
Θέμα:  12ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 93 / 2022 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα:  1ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση γνωμοδότησης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του έργου ««Υδροηλεκτρικό έργο (ΥΗΕ) «Αυλακίου» ισχύος 83,60 MW επί του ποταμού Αχελώου, στις ΔΕ Αχελώου, του Δήμου Αργιθέας της ΠΕ Καρδίτσας  και  ΔΕ Τετραφυλλίας, του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη της ΠΕ Άρτας»  της εταιρείας  Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
 Θέμα:  2ο 6η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα (1) στύλο & τοποθέτηση (1) φωτιστικό σώμα στον οικισμό Αρδάνοβο στην Τ.Κ. Καταφυλλίου Καρδίτσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης α. Δεκτικότητας Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής. β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Βλασίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
        Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Σβεντζούρη Τηλέμαχο του Αποστόλου για

χορήγηση βεβαίωσης.

      Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 

       Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Μπέκα Ναπολέων του Σταύρου   για

χορήγηση βεβαίωσης στην θέση ‘’ Λαύρος’’ στην Τ.Κ. Καρυάς.

     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.   Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Μπέκα Ναπολέων του Σταύρου   για

χορήγηση βεβαίωσης στην θέση ‘’ Κομματάκι’’ στην Τ.Κ. Καρυάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Total
0
Shares