Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στo Ανθηρό στις 11-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: 1ο Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Αργιθέας για το έτος 2015 βάσει του άρθρου 163 Ν. 3463/2006 – Ειδική συνεδρίαση.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ στις 11-11 -2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα:  1ο 12η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών –μελετών – προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 4ο     Έγκριση μελέτης καυσίμων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα: 5ο Έγκριση τεχνικού προγράμματος  οικον. έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρησης τμήματος αίθουσας (60 τ.μ.) σε κτίριο του Δήμου Αργιθέας (θέση Αγορασιά) για τη στέγαση γραφείων του Εθνικού Κτηματολογίου. Εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης χρησιδανείου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή/συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον δήμο Πλαστήρα, για την Ιταλική Μεραρχία Pinerolo.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατασκευή του βορείου τμήματος του οδικού άξονα Ε65
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  9ο Ορισμός μελών για την σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητών λαϊκών αγορών
Εισηγητής Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 11-11-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2ο Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων.
Θέμα:  3ο Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221).

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου
Total
0
Shares