Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό την 25-1-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-1-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 316/21-1-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα: 1ο Εισήγηση για αποδοχή πιστώσεων και τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2016

Θέμα: 2ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016

Θέμα: 3ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών έργων και απευθείας ανάθεση των έργων του έτους 2016.

Θέμα: 4ο Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2016.

Θέμα: 5ο Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν. 3852/2010.

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Αρκούδα Στυλιανή
2 Ζιώγας Παναγιώτης
3. Κατσιάνης Γεώργιος
4. Παλαμάς Γεώργιος
5. Χασιώτης Γεώργιος
6. Σακελλάρης Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Καραγεώργος Αθανάσιος
2 Κωφός Ιωάννης
3. Αργυρός Γεώργιος
4. Ραμιώτης Δημήτριος
5. Καρανίκας Βασίλειος


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 25-1-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 25-1-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 317 /21-1-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα: 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 80.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας) και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 για την κατανομή του.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα: 2ο Περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης απασχόλησης με ειδικότητες οδηγών, χειριστών μηχανημάτων, εργατών γενικών καθηκόντων και άλλων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα: 3ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αργιθέας στο σύμφωνο των Δημάρχων για την εφαρμογή των ενεργειακών/ κλιματικών πολιτικών που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα: 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Ετήσια Συντήρηση για το Λογισμικό του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα: 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κ.λ.π για το έτος 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 2015 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2015
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι 31-12-2015
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 10ο Συγκρότηση επιτροπής από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών αυτών για την παραλαβή έργων έως του ποσού 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ έτους 2016
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 11ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπή μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών υπηρεσιών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση υπηρεσιών έτους 2016.
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 12ο Συγκρότηση επιτροπής από έναν Δημοτικό Σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) έτος 2016
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 13ο Συγκρότηση τριμελούς επιτροπή μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2016.
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 14ο Συγκρότηση τριμελής επιτροπή μετά των αναπληρωτών αυτών για την παραλαβή της προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2016.
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2015
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 18ο Συγκρότηση τριμελής επιτροπή από Δημοτικούς υπαλλήλους για την παραλαβή προμηθειών με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016.
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 19ο Συγκρότηση τριμελής επιτροπή μετά των αναπληρωτών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016 και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 20ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2016
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 21ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών στο Δήμο Αργιθέας για το οικονομικό έτος 2016
Εισηγητής Σέμπρος Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ.

Θέμα: 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή πιστώσεων και αναμόρφωση πρ/σμού οικον. έτους 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 24ο Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2016 & αποδοχή πίστωσης 450,00 ευρώ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προπαρασκευή & διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 25ο Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2016 & αποδοχή πίστωσης 1.320,00 ευρώ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος

Θέμα: 26ο Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στη Αθήνα στις 1-4 Φεβρουαρίου 2016 για θέματα του Δήμου σε Υπουργεία, ΚΕΔΕ και ΕΡΤ και στο Αγρίνιο στις 29-01-2016 για συμμετοχή στην συνεδρίαση του δ.σ. Δικτύου Πόλεων με λίμνες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ
1. Αργυρός Γεώργιος Ευαγγέλου Αναστάσιος
2 Τουραλιά Ζαχαρούλα Πατσιαούρας Ηλίας
3. Τουραλιάς Νικόλαος Παναγιώτου Ηλίας
4. Ζιώγας Παναγιώτης Νάκος Κων/νος
5. Στεργίου Βασίλειος Καμζέλης Βασίλειος
6. Παλαμάς Γεώργιος Λαμπέρης Αθανάσιος
7 Κατσιάνης Γεώργιος Καραχάλιος Δημήτριος
8. Αρκούδα Στυλιανή Ρούπας Γεώργιος
9. Κωφός Ιωάννης Παράσχος Κων/νος
10. Παπακώστας Δημήτριος Μπαλάνου Δήμητρα
11. Καραγεώργος Αθανάσιος Φρύδας Νικόλαος
12. Τσιάκαλος Ιωάννης Γραββάνης Δημήτριος
13. Χασιώτης Γεώργιος Ζάγκας Αθανάσιος
14. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος Νικολάου Παναγιώτης
15. Καναβός Βασίλειος Θάνος Γεώργιος
16. Ραμιώτης Δημήτριος Ντζιαχρήστα Χρυσούλα
17. Κορλός Λάμπρος Γυφτογιάννη Ελπινίκη
18. Νασιώκα Ελένη Πούπης Δημήτριος
19. Καρανίκας Βασίλειος Φλώτσιος Ιωάννης
20. Σακελλάρης Γεώργιος Μακρυγιάννης Γεώργιος
Total
0
Shares
Previous Article

Την ανακατασκευή του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας

Next Article

Κοπή πίτας της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης