Συνεδριάζει το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

 

Παρακαλείστε όπως στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης (27-2-2018)
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. στ. του Ν. 2081/92 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. στ. του Ν. 3419/2005.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη ειδικού συνεργάτη σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 5 του Ν.4497/2017.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας

  1. Διάφορα.

Ο Πρόεδρος
ΝΤΕΝΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Total
0
Shares