Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 44/2021 απόφασης Δ.Σ. & λήψη νέας

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση μηχανήματος αναλήψεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αγναντερού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση οικοπέδου στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης της κ. Κούτσικου Μαγδαληνής

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για τη χορήγηση των υποτροφιών ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ υπέρ Τοπικής Κοινότητας Καναλίων

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των όρων χορήγησης υποτροφιών & την έκδοση διακήρυξης ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ υπέρ Τοπικής Κοινότητας Καναλίων

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. 22.08.2020 (ΦΕΚ 161/τ.Α/2020).

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2020 του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2021

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 200/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 6 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης των αριθμ. 12 & 13 καταστημάτων της Δημοτικής αγοράς Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καππά

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών Αγορών)

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή τελών χρήσης σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχθια) στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή αρδευτικών τελών στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κανιούρας Γεώργιος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κωτίνας Σωκράτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί λύσης σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση έφιππου ανδριάντα Γ. Καραισκάκη» Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Κωτίνας Σωκράτης

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας. Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Total
5
Shares