Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση (υποχρεωτική) του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Γ.Σ. του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό χώρου στη θέση «Χατζόπουλου» στην Τ.Κ. Φυλακτής ως αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απόληψη καυσοξύλων ελάτης από το τμήμα 11 δημοτικού δάσους Τ. Κ. Κερασιάς (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ως μέσο τηλεδιάσκεψης θα γίνει χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο πρόσκληση σύνδεσης και σχετικές οδηγίες.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς


Total
1
Shares
Previous Article

Πρωτοβουλίες του Δήμου Καρδίτσας και του “SOS BEE” για την προστασία του πολύτιμου εντόμου

Next Article

Φυσικό αέριο πλέον στο 30% των διδακτηρίων στα Τρίκαλα

Total
1
Share