Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Ανθηρό την 27η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του σχεδίου προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ. Δήμου Αργιθέας οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Ο Δήμαρχος
Λάμπρος Τσιβόλας


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα 1ο: Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

Θέμα 2ο: Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Θέμα 3ο: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017

Θέμα 4ο: Εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

Θέμα 5ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αποκατάσταση υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας

Θέμα 6ο: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ”.

Θέμα: 7ο Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού του έργου “Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην θέση Κατούνιστα συνοικισμού Σταυροκήπι Τ.Κ. Βραγκιανών”

Θέμα: 8ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 4304/ 20-10-2017 αίτηση του Καλλιώρα Δημητρίου του Γεωργίου για επιστροφή ποσού 37,20 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τέλη ύδρευσης του έτους 2017.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό στις 27-10-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 9η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 4ο: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 5ο: Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών δημοτικών ΝΠΔΔ που έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 6ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας” με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS 5009077).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 7ο: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τη διενέργεια πληρωμής έργου (Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας ) του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0061.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 8ο: Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 9ο: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά έργα στα Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας » με Α.Μ. 241/2007».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 10ο: Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 11ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 12ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Αργιθέας στις ομάδες λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 13ο: Συγχώνευση ή μη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 14ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση για άσκηση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση ΟΕΥ δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 16ο: Ένταξη ή μη του δήμου Αργιθέας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04)
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 17ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.104773_17/09-08-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Δανείων Ο.Τ.Α του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 18ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ.Καταφυλλίου και Τ.Κ.Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου (4/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 19ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 37,20 € στον κ. Καλλιώρα Δημήτριο του Γεωργίου από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 20ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 21ο: Ένταξη Δήμου Αργιθέας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 22ο: Μέτρα στήριξης υπηρετούντων μόνιμα στα άγονα Ιατρεία μας (θέρμανση/μετακίνηση για επίσκεψη ασθενών/διαμονή κ.λ.π.) Ν. 4325/2015 άρθρο 34 & Ν. 4368/2016 άρθρο 88 & Ν. 4483/31-7-2017 άρθρο 32.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα 23ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση για απόσυρση από την κυκλοφορία – διαγραφή μηχανήματος έργων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 24ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος δημότη κ. Τσαπραϊλη Αχιλλέα για την παραχώρηση δασικής έκτασης 2.163,74 τ.μ. στην θέση Βούλια του οικισμού Αετοχωρίου Τ.Κ. Στεφανιάδας.
Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος

Θέμα 25ο: Συζήτηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.2807/04-07-2017 αίτηση του κ. Ελευθερίου Κάμπα, κατοίκου Ρώσση Πετρίλου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τουραλιάς Νικόλαος – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα 26ο: Συζήτηση επί αιτήσεως του κ. Κοθώνα Γρηγορίου κατοίκου Μεταμόρφωσης Ανθηρού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα 27ο: Αιτήσεις Συλλόγου Γρυμπιανιτών α) Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών β) Πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αναπλάσεων του χώρου αναψυχής πηγής Γκούρα Γρυμπιανών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-10-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article

Κ.Τσιάρας: Απαράδεκτη η ταλαιπωρία των οικογενειών με παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής

Next Article

Β. Τσιώνας: Παρέμβαση στα όσα αναφέρθηκαν για τα έργα του Αχελώου


Total
0
Share