Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας την Τρίτη 25/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 25-10-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση της χρήσης τμήματος κτιρίου επί της οδού Παναγούλη 1 για τη στέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταστροφής κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένων Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού) του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης “Πίνακας υλοτομίας Πορτίτσας έτους 2016” (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του διακατεχόμενου δάσους της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του δημοτικού δάσους Καταφυγίου περιόδου 2012-2021 (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στην Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή σύμφωνης γνώμης για την απαγόρευση βοσκής στο Δημόσιο Δάσος Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α.Κ έτους 2016 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των εταιρειών “ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε” & “ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε” προς τον Δήμο Καρδίτσας για συναίνεση χρήσης δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση τμημάτων περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εισ.: κ. Δήμαρχος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποδοχής συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ:185619 & 185620) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ”ΜΑΥΡΙΚΑ” ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή μελετών προμηθειών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής τους (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κατασκευής Εγκατάστασης Σταθμού Υποβιβασμού Πίεσης από την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. σε δημοτικό χώρο (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-7 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Μακρυχωρίου, Μυρίνης και Πτελοπούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Καλλιφωνίου και Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις, επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη και επιστροφή ποσού (Ελ. Μπουτσουκάκης) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση και επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη (Εξ. Κουβαράς) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από κλήση λόγω εξόφλησής της (Ιω. Δεπάστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Μητρόπολης και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Δημ. Βασιλάκος, Χρ. Κάτσανος, Στ. Τσιαμούρας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καροπλεσίου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Μ. Μπαρμπούτη) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Θ. Κολοκύθας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου και επαναβεβαίωση σε βάρος νέου οφειλέτη (Γ. Παπακώστας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Θ. Γρίβας) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Καστανιάς (Αντ. Βασιάκος) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από τέλη ύδρευσης Τ.Κ Καλλιθήρου (Β. Καραγεώργου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ευ. Τσίβου) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Σωτ. Αντωνίου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Ανοιχτή εκδήλωση για τα ζητήματα των Αγροτών και Κτηνοτρόφων από τη Νέα Δημοκρατία

Επόμενο άρθρο

Αγώνες Kick Boxing το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 στην αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων του ΕΑΚ Αλκαζάρ