Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ στα ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ στις 31-8-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την B΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα 4ο: Τροποποίηση την αριθ. 84/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφαση για έγκριση – διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων ως προς το σκέλος 10».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών διοργάνωση Πολιτιστικών -αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», Υπομέτρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER», στην ΥΠΟ ΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Α ΦΑΣΗ)» », κωδικό ΟΠΣΑΑ Μ2998564 και συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 278.000,00€ καθώς και δέσμευση για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο: «Πολεοδομικές και αισθητικές παρεμβάσεις οικισμών Δήμου Αργιθέας (Α ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 278.000,00€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης –οριακής προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.7 , παρ. 8β του Ν. 3669/08 του έργου: Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας(Α.Μ.13/2016)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 9ο: Ψήφιση διαδικασιών για την πιστοποίηση του Δήμου Αργιθέας ως τελικού δικαιούχου σε έργα ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 10ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής Πρόσκληση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την Πρόσκληση Ι με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποιότητας και ποσότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα 11ο: Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αργιθέας με Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και ΥΠΠΟ για την καταγραφή, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 12ο: Αποδοχή δωρεάς της COSMOTE A.E. για την προτομή Γ. Καραϊσκάκη, που φιλοτέχνησε και εκτέλεσε ο Χ. Νεονάκης.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα 13ο: Κοιλάδα Αχελώου- αναπτυξιακή προοπτική- Αειφορικά Έργα. Προτάσεις /Ένταξη σε Ευρωπαϊκα προγράμματα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας – Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης

Θέμα 14ο: Μορφές Συνεργασίας με Περιφέρεια Θεσσαλίας για Ασφαλτόστρωση Διαπεριφερειακού δρόμου” Βραγκιανά Αργιθέας Καρδίτσας – Ρόγκια / Κέδρα Αγράφων Ευρυτανίας (6χλμ).
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 15ο: Απόφαση 152/Οκτωβρίου 2017 για στήριξη Ιατρών και άγονων ιατρείων Αργιθέας -Διαδικασία υλοποίησης Αιτήσεων οπλιτών Ιατρών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 16ο: Ψηφιακή ανάπτυξη -Τηλεοπτική κάλυψη- Μέτρα- Συνεργασία με Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής και εταιρίες, βάσει Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα 17ο: Τοπικά Ζητήματα Δημ. Ενότητας Αχελώου:
α) Έργα ύδρευσης Αργυρίου-Ίδια έσοδα από Υδροηλεκτρικό.
β) Μελέτη Ασφάλτου δρόμο Επισκοπής (Λαγκαδάκια-2χλμ)- χρονοδιάγραμμα γ) Στροφή Αγ. Νικολάου Βραγκιανών – Ραϊνιστα και τεχνικό Φλωρέσια
δ) Κοινοτικό μονοπάτι Γρυμπιανών – Απόφαση ΚΣ Βραγκιανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιάκαλος Ιωάννης – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Θέμα 18ο: Αιτήματα φορέων και δημοτών.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτρης Παπακώστας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ την 31-8-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Εισήγηση για 8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και αποδοχή πιστώσεων

Θέμα 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύνταξη τριμηνιαίας εκθέσεως Β΄τριμήνου 2018 για την εκτέλεση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Θέμα 3ο: Έγκριση των αριθ. 170 /2018 αποφάσεων Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν.
3852/2010».

Θέμα 4ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συνοπτικού διαγωνισμού του οικονομικού φορέα “ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε. (δ.τ.GEOENVIRO) για την εκπόνηση της μελέτης “Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων έργων του Δήμου Αργιθέας”.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Τσιβόλας Λάμπρος Δήμαρχος
Total
0
Shares