Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Επιμελητήριο Καρδίτσας

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το ΔΣ του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Παρακαλείστε όπως στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης   (22-10-2020).
  2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2021.
  2. Έγκριση ισολογισμού, κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, προσάρτημα και έκθεση διαχείρισης  και φύλλο ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή  χρήσης 2019.

Εισηγητές: Εκπρόσωπος Εταιρείας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί  Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ.

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού Επιμελητηρίου Καρδίτσας Οικ. Έτους 2019.

 Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση από το Επιμελητήριο Καρδίτσας, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019.

Εισηγητής: Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμέτοχη του Επιμελητηρίου στην ομάδα έργου με το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας και το  Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,  σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για την  εκπόνηση πρωτογενούς και δευτερογενούς μελέτης με θέμα την επίπτωση του «ΙΑΝΟΥ» στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην απασχόληση στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Ορισμός εκπροσώπου στην ομάδα έργου.

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης         Επιχειρήσεων.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τις επιχειρήσεις.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

  1. Διάφορα

Ο Πρόεδρος

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Κυβέρνησης: e:presence.gov.gr (σχετική η αριθ. 429/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Εσωτερικών και Επικρατείας και η αριθ. 1822/16-3-2020 σχετική εγκύκλιος).Total
1
Shares