ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας: Πίνακες Οργανικών κενών – πλεονασμάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας Γεωργίας Αμπατζή και Χρήστου Παπαστάθη, εκπροσώπων της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών 

Καρδίτσα 14/5/2020

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων»

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας για τον υπολογισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες:

Γενική Εκπαίδευση – Κενά ανά ειδικότητα και ομάδα σχολείων

Ειδικότητα Α’ Ομάδα Β’ Ομάδα
ΠΕ01 – Θεολόγοι 1
ΠΕ02 – Φιλόλογοι 2
ΠΕ03 – Μαθηματικοί 1 3
ΠΕ04.02 – Χημικοί 2 2
ΠΕ04.04 – Βιολόγοι 1
ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής 1
ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών 1 1
ΠΕ80 – Οικονομίας 1
ΠΕ82 – Μηχανολόγοι 1
ΠΕ84 – Ηλεκτρονικοί 1
ΠΕ86 – Πληροφορικής 1
ΠΕ87.01 – Ιατρικής 1
ΠΕ87.02 – Νοσηλευτικής 3 1
ΠΕ87.03 – Αισθητικής 1
ΠΕ87.04 – Ιατρικών Εργαστηρίων 1
ΤΕ01.19 – Κομμωτικής 1
ΤΕ01.06 – Ηλεκτρολόγοι 1
ΔΕ02.01 – Ηλεκτρολόγοι-Ηλεκτρονικοί 1
ΔΕ02.02 – Μηχανολόγοι 1 1
ΔΕ01.17 – Κομμωτικής 2
ΠΕ Τεχνολογία Γυμνασίου 1

ΕΝΕΕΓΥΛ και ΕΕΕΕΚ – Κενά ανά ειδικότητα

Ειδικότητα ΕΝΕΕΓΥΛ ΕΕΕΕΚ
ΠΕ04.01 – Φυσικοί 1
ΠΕ06 – Αγγλικής 1
ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών 1
ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης 1
ΠΕ82 – Μηχανολόγοι 2
ΠΕ86 – Πληροφορικής 1
ΠΕ88.01 – Γεωπόνοι 1
ΠΕ70 ή ΠΕ71 – Δασκάλων 1

Τμήματα Ένταξης – Κενά ανά ειδικότητα και ομάδα σχολείων

Ειδικότητα Α’ Ομάδα Β’ Ομάδα
ΠΕ02 – Φιλόλογοι 10 4
ΠΕ03 – Μαθηματικοί 10 4
ΠΕ04 – Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι 3
 • Οι πίνακες κενών-πλεονασμάτων Α’ ομάδας, Β’ ομάδας και ΣΜΕΑΕ/ΤΕ είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/site/). Τα οργανικά κενά αποτυπώνονται με κόκκινο χρώμα, ενώ τα πλεονάσματα με μαύρο. Δίπλα στα κενά σημειώνονται οι ώρες, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτουν νέες οργανικές θέσεις.
 • Για να προκύψει οργανική θέση απαιτούνται 12 τουλάχιστον ώρες α’ ανάθεσης. Οι ώρες μείωσης διευθυντών/-τριών, υποδ.ντών/-τριών, τομεαρχών και λοιπών θέσεων ευθύνης δεν υπολογίζονται. Ο/η κάθε εκπαιδευτικός αποτυπώνεται στην οργανική του/της με πλήρες ωράριο και με ώρες αποκλειστικά α’ ανάθεσης.
 • Στα Τμήματα Ένταξης οι οργανικές θέσεις δεν προκύπτουν από τις ώρες α’ ανάθεσης, αλλά σύμφωνα με την εγκύκλιο 182304/Ε2/21-11-2019, όπου αναφέρεται: «Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε μία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05».
 • Για τη σύνταξη των πινάκων οργανικών κενών-πλεονασμάτων συνυπολογίστηκαν οι πίνακες Α’ που είχαν αποστείλει οι διευθυντές/-τριες τον Μάρτιο για τη διαδικασία των μεταθέσεων, οι μεταθέσεις 2020, οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και οι περσινές συνταξιοδοτήσεις.
 • Στον υπολογισμό οργανικών κενών δεν λήφθηκαν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων. Τυχόν οργανικές που θα προκύψουν θα υπολογιστούν την επόμενη χρονιά.
 • Σύμφωνα με το ΠΔ50/96, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ100/97, ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος/η, προηγείται έναντι όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών στην κάλυψη των οργανικών κενών. Ο χαρακτηρισμός ως υπεράριθμου/ης σε αυτή τη φάση, συνεπάγεται την προτεραιότητά του/της στην κάλυψη οργανικών θέσεων για το τρέχον διδακτικό έτος και στην ίδια ομάδα σχολείων με αυτή της οργανικής του θέσης και δεν ακολουθεί τον/την εκπαιδευτικό στα λειτουργικά κενά-πλεονάσματα και στον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει το ωράριό του τον Σεπτέμβρη.
 • Για να «μεταπηδήσει» εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση της υπεραριθμίας, σε σχολική μονάδα άλλης ομάδας σχολείων από αυτή που ανήκει οργανικά, θα πρέπει:

α) να μην υπάρχει οργανικό κενό στην «δική του» ομάδα σχολείων.

β) αν υπάρχει οργανικό κενό στην ομάδα του, θα πρέπει να καλυφθεί από άλλον υπεράριθμο εκπαιδευτικό της ίδιας ομάδας.

γ) να μην καλυφθεί το οργανικό κενό από υπεράριθμο/η της οικείας ομάδας σχολείων. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι υπεράριθμοι της οικείας ομάδας σχολείων.

 • Είναι προφανές πως όποιος/α χαρακτηριστεί ως υπεράριθμος/η (με ή χωρίς αίτησή του/της) και δεν καλύψει νέα οργανική θέση, παραμένει στη σχολική μονάδα της οργανικής του με την ίδια υπηρεσιακή κατάσταση που είχε πριν τον χαρακτηρισμό του ως υπεράριθμου/ης.
 • Οι οργανικές θέσεις δίνονται με την εξής προτεραιότητα:
 1. οργανικά υπεράριθμοι/ες,
 2. ειδικές κατηγορίες,
 3. Αιτούντες/ούσες βελτίωσης – μετατιθέμενοι/ες – διάθεση ΠΥΣΔΕ.

Προσοχή στις δηλώσεις προτιμήσεων των αιτούντων/ουσών βελτίωσης. Μην περιοριστείτε αποκλειστικά στην δήλωση των ανακοινωθέντων κενών, γιατί ενδέχεται να προκύψουν «καραμπόλες».

Υπάρχει χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και συνεδριάσεων, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr/site/). Σας καλούμε να την επισκέπτεστε τακτικά, για να κάνετε εμπρόθεσμα τις αιτήσεις σας.

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Χαιρετίζουμε τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκαν ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο και στην τροπολογία Big Brother στις σχολικές αίθουσες.

Διεκδικούμε:

 • Να αποσυρθεί το αντιεκπαιδευτικό πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία.
 • Να μην εφαρμοστεί η τροπολογία Κεραμέως για την ζωντανή μετάδοση του μαθήματος.
 • Να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία.
 • Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Καρδίτσας: Τρίτη 19/5 στις 8μμ στην αυλή του Εσπερινού Σχολείου 

Να είμαστε όλοι και όλες εκεί! Δεν θα επιτρέψουμε  ο Μεγάλος Αδελφός να μπει στην εκπαίδευση! Η σχολική αίθουσα δεν είναι κλειδαρότρυπα!


Γεωργία Αμπατζή, τακτικό μέλος, τηλ: 6945997748, e-mail: geoampatzi@sch.gr

Χρήστος Παπαστάθης, αναπληρωματικό μέλος, τηλ: 6936745107, e-mail: chrisnpapas@gmail.com

Εκπρόσωποι της Ενωτικής Κίνησης ΕκπαιδευτικώνTotal
0
Shares