Ψήφισμα Δήμου Μουζακίου σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Είναι γνωστό σε όλους τους δημότες ότι ο Δήμος Μουζακίου από την αρχή κατανόησε την αναγκαιότητα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γνωστότερων και ως ΑΠΕ, διευκολύνοντας τα αντίστοιχα σχέδια της Πολιτείας τόσο με θεσμικές πρωτοβουλίες (βλ. ΓΠΣ του Δήμου) όσο και με τη θετική στάση και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του. Πράγματι, με βάση τα ήδη αδειοδοτημένα περιβαλλοντικά έργα ΑΠΕ αλλά κι αυτά των οποίων η υλοποίηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου, εκτιμάται ότι, αναλογικά, ο Δήμος Μουζακίου έχει συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην εκπλήρωση των σχετικών μ’ αυτές στόχων της Πολιτείας, αλλά και στην εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεών της, όπως αυτές απορρέουν από διεθνείς συνθήκες.

Ωστόσο, στον παρόντα χρόνο ο Δήμος Μουζακίου έχει κατακλυστεί και συνεχίζει να κατακλύζεται καθημερινά από άδειες για την εγκατάσταση διαφόρων μορφών ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά). Το πλήθος αυτών των αιτήσεων προβληματίζει τον Δήμο Μουζακίου, καθώς σε περιορισμένο εδαφικό χώρο αιτείται η ανάπτυξη πολλών μονάδων ΑΠΕ. Το εδαφικό ανάγλυφο του χώρου, το ικανό του αιολικού δυναμικού καθώς η ποσότητά του και η ποιότητά του, τα όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, το γεγονός ότι ακόμη οι μορφές ΑΠΕ είναι συμπληρωματικές στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, εγείρουν έντονους προβληματισμούς αναφορικά με την χωροθέτηση και τα τελικά παραγόμενα αποτελέσματα τόσο πολλών αιτήσεων για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ

Μετά τα ανωτέρω ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει και ζητά να ληφθεί υπόψη από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο ότι:

Αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο μας η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και υδάτινου πλούτου του, μέσα από πρωτοβουλίες που θα αφορούν την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (π.χ. αγροτοκτηνοτροφική δραστηριότητα), του ήπιου τουρισμού, της προβολής των μνημείων και της φυσικής ομορφιάς του Δήμου, κ.λ.π.

Ως εκ τούτου, αιτήματα για εγκατάσταση κάθε μορφής έργων ΑΠΕ στα όρια μας θα αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της συγκεκριμένης κατεύθυνσης και θα συναινούμε για την προώθησή τους μόνο εφόσον δεν αποτελούν εμπόδιο στο συγκεκριμένο σκοπό, δε θα προκαλούν μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δε θα αντιτίθενται στη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα για τυχόν αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών σταθμών στα όρια του Δήμου μας εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, καθόσον διαπιστώνουμε να έχει εξαντληθεί κάθε περαιτέρω περιθώριο, τόσο από πλευράς χωροθέτησής τους, όσο και απ΄ αυτή των περιβαλλοντικών αλλά και οικονομικών, κοινωνικών κ.λ.π. επιπτώσεών τους.

Υπογραμμίζεται ότι ο Δήμος Μουζακίου θα σεβαστεί τις μέχρι σήμερα αποφάσεις της Πολιτείας για έργα ΑΠΕ, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ήδη περιβαλλοντικά, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται γι’ αυτά άπαντες οι τιθέμενοι από τη σχετική νομοθεσία όροι – ζήτημα για το οποίο φρονεί ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και υπηρεσίες μεριμνούν και θα μεριμνούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΜουζακίουTotal
4
Shares
Previous Article
Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας: Κρούσμα γρίπης των πτηνών σε κύκνο στην ΠΕ Έβρου – Μέτρα βιοασφάλειας

Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας: Κρούσμα γρίπης των πτηνών σε κύκνο στην ΠΕ Έβρου – Μέτρα βιοασφάλειας

Next Article
Απογραφή 2021 Πληθυσμού/Κατοικιών 2021

Απογραφή 2021: Όσοι δεν απογράφηκαν ηλεκτρονικά θα απογραφούν με τη βοήθεια του Απογραφέα της περιοχής τουςTotal
4
Share