Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Λίμνης Πλαστήρα

 

Προς:
Α) τον κ. Δήμαρχο
Β) τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
Γ) τους κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου (Απριλίου-Ιουνίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 162/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι του Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι». (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. (Εισηγητής: κος Αργύρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 75/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου «Διασύνδεση περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων». (Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Όλγα Total
0
Shares