Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μουζακίου το μόνο θέμα στο έκτακτο συμβούλιο δια περιφοράς του Δήμου Μουζακίου

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Μουζακίου το μόνο θέμα στο έκτακτο συμβούλιο δια περιφοράς του Δήμου Μουζακίου

Με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μουζακίου, συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Πέμπτη 9/4/2020 και δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

Καλείσθε σε έκτακτη (λόγω προθεσμιών και ενόψει της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Μουζακίου το προσεχές Σάββατο 11 – 4 – 2020) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, στο άρθρο 10 παρ 1 της ΠΝΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ.Α’, καθώς της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α’ 75 ‘«έως τις 31η Μαΐου 2020. που θα γίνει στις 9-4-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

Με την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Τετάρτη 8-4-2020 και ώρα 16:10 μ.μ. σας αποστέλλεται η σχετική εισήγηση του θέματος και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυνάμει της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α’ 75 ‘ «έως τις 31η Μαΐου 2020, η δια περιφοράς σύγκληση των Δημοτικών & Περιφερειακών Συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του οικείου Συμβουλίου, άρθρο 43, παρ. 1.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Πέμπτη 9-4-2020 από ώρα 18:00 έως 21:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l vlahou@mouzaki.qr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

Θέματα συζήτησης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δ. Μουζακίου, λόγω Κορωνοϊού.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλονικών οονανων των OTA α’ και β βαθυού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων υπορεί να λαυβάνει y ώρα είτε δια περιφοράς κατά τκ προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010. είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Δ. Μουζακίου, λόγω Κορωνοϊού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20.03.2020 (ΦΕΚ 943/20.03.2020 τεύχος Β’): Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.
  2. Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20040/22.03.2020 (ΦΕΚ 988/22.03.2020 τεύχος Β’): Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020
  1. Την Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Α.Π. 33652/27.03.2020( ΑΔΑ 6ΧΔΣ46ΜΤΛΡ-ΧΟΚ): Διευκρινήσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017,
  2. Την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020): Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Με δεδομένο

Α) ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες προμήθειας ειδών διατροφής ενόψει των εορτών του Πάσχα ,

Β) για την καλύτερη και συμφέρουσα εξυπηρέτηση των Δημοτών του Δήμου μας και σεβόμενοι απόλυτα τους παραγωγούς και επαγγελματίες που πλήττονται δραματικά αφού αντλούν τα εισοδήματά τους από την πώληση των προϊόντων τους, ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΟΝΤΑΣ παράλληλα την ασφάλεια των εν λόγω συναλλαγών αφού προέχει έναντι πάντων η υγεία των πολιτών,

Εισηγούμαι

Για προληπτικούς λόγους αποφυγής της μετάδοσης του κορονοιού COVID-19 στον Δήμο μας, την λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Μουζακίου με συμμετοχή αποκλειστικά των: 

Παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μόνιμων κατοίκων του Δήμου Μουζακίου.

Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

Τα ως άνω εκτεθέντα θα ισχύουν μέχρι νεοτέρας απόφασης. 

ΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

  • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών να είναι 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεωτικά θα φορούν, κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο υγειονομική μάσκα και γάντια μίας χρήσης.
  • Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
  • Οι καταναλωτές θα πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ τους. 

Α. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΠΩΛΗΣΗ

Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.

Νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές όσπρια, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι

Βιολογικά νωπά προϊόντα της κατηγορίας τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων

Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας.

Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα – κατεψυγμένα τρόφιμα

Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος.

Κατεψυγμένα τρόφιμα (αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά), είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης

Άνθη, καλλωπιστικά φυτά καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου).

Επιτρέπεται επίσης η πώληση ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας  

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ

Των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017 εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας

psifos dia periforas mouzaki
Total
0
Shares