ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
<

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και την ενίσχυση των Υπηρεσιακών Συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά Υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Δείτε την προκήρυξη

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Total
4
Shares
Previous Article
Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της “Μήδειας”

Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα της “Μήδειας” – Προβλήματα από την κακοκαιρία

Next Article
Παραβίασε την καραντίνα για να δει την αρραβωνιαστικιά του

Παραβίασε την καραντίνα για να δει την αρραβωνιαστικιά του - Τώρα κινδυνεύει με φυλάκιση


Total
4
Share