Απόφαση απορριπτική της Αποκεντρωμένης στην προσφυγή για τη συμφωνία του Δ. Μουζακίου και εταιρείας για μικρό Υ/Η στο Μελίσσι Οξυάς

Η Αποκεντρωμένη δεν δέχτηκε την προσφυγή κατά της έγγραφης συμφωνίας του Δ. Μουζακίου και εταιρείας για μικρό Υ/Η στο Μελίσσι Οξυάς

 Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ν. Ντίτορα δεν ήταν θετική για τους  Παρασκευή Ντούρβα, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Μουζακίου, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργου Καραβίδα της Περιβαλοντικής Κίνησης «Εξόρμηση για την προστασία του χωριού Οξυάς» και κατοίκων του χωριού της Οξυάς στην προσφυγή που κατέθεσαν κατά της απόφασης 18/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου σχετικά με τη σύναψη της έγγραφης συμφωνίας για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού στη θέση Μελίσσι της Τ.Κ. Οξυάς μεταξύ του Δήμου και της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ”.

Το θέμα είχε συζητηθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 29 Ιανουαρίου 2020 και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με 12-11 ψήφους.

Παραθέτουμε την απόφαση ως έχει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

[pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2020/04/960ef7cf946cd571b326d8b96903239d.pdf” title=”ΩΥ1ΙΟΡ10-ΤΓ0″]

Συγκεκριμένα στο σκεπτικό αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Επειδή, η εξέταση των λόγων της κρινόμενης προσφυγής που αφορούν το ότι οι περιλαμβανόμενοι στην προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου και ειδικότερα ο όρος της παρ.3 του άρθρου 3 αυτής περί κλεισίματος της οδού Νησιά – Μελίσσι και την εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλο οδικό άξονα συνιστούν παράβαση/διαφοροποίηση των εγκεκριμένων όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΜΥΗΕ στη θέση ¨Μελίσσι¨, αποτελεί ζήτημα ουσίας που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, καθώς η αρμοδιότητα ελέγχου τήρησης των όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), ανήκει σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 1650/1986 όπως έχει τροποποιηθεί κι ισχύει, στην αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε την Α.Ε.Π.Ο. του έργου για την κατασκευή ΜΥΗΕ στη θέση ¨Μελίσσι¨ της Κοινότητας Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, ήτοι στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στις παρ.3& 4 του κεφαλαίου Ζ ¨Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της Α.Ε.Π.Ο¨ της αριθμ. πρωτ. 2362/131240/ΠΕ2016/28-11-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΥΨΟΡ10-8ΙΑ) Α.Ε.Π.Ο. του έργου αυτού (με την οποία τροποποιήθηκε η προγενέστερη αριθμ. πρωτ. 315/17552/25-02-2014 όμοια).

Επειδή, ως προς το λόγο που αφορά το γεγονός ότι ο εν λόγω δημοτικός δρόμος εμπίπτει στα πράγματα εκτός συναλλαγής κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικά (966, 967 ΑΚ), προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν πρόκειται για οριστική παραχώρηση εμπραγμάτου δικαιώματος επί του δημοτικού δρόμου, αλλά για προσωρινή παραχώρηση δικαιώματος διέλευσης στην ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση ενός έργου έναντι ανταλλαγμάτων και με τη υποχρέωση αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, κατά την περ.6 του άρθρου 5 των όρων που περιλαμβάνονται στην προσβαλλόμενη απόφαση.

Επειδή, ως προς το λόγο που αφορά τη μη ύπαρξη γνωμοδοτικής απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Οξυάς, από το σχετικό φάκελο προκύπτει η ύπαρξη της αριθμ. 1/2019 γνωμοδότησης αυτού για το θέμα αυτό, καθώς και η αποδοχή αυτής με την αριθμ. 31/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου».

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Total
0
Shares