Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας ΠΕ Καρδίτσας – Πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας ΠΕ Καρδίτσας – Πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Ανακοίνωση ανάρτησης δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκλησης για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Από την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας, ανακοινώνεται ότι με την αρ. 33530/ 19-02- 2021 (ΑΔΑ: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”(https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx ), ο δασικός χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010(Φ.Ε.Κ. Α’182), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 153 ν. 4389/2016(Φ.Ε.Κ. Α’94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 ν. 4685/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’92).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 5η Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι(20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Επισημαίνεται ότι αντιρρήσεις δέχεται μονο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτουμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α., ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων, οι οποίες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά, καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ), ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας με έδρα την Δ/νση Δασών Καρδίτσας, Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 2441080136-79849, δ/νση ηλεκτρονικού ταχuδρομείοu(email) syadx.karditsas@apdthest.gov.gr και ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου, 43060 Μουζάκι, τηλ. επικοινωνίας 2445049152-49155, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) syadx.mouzakiou@apdthest.gov.gr τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Καρδίτσας
Παπαβάϊου Χρυσή
Δασολόγος με Α’ βαθμό


Η ΑΠΟΦΑΣΗ

[pdf-embedder url=”https://mouzakinews.gr/wp-content/uploads/2021/02/ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ_ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ_ΔΧ_ΙΡΙΔΑ.pdf”]Total
1
Shares