Ανάρτηση πίνακα τοποθέτησης υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/1998

Διαθέσιμη στο Gov.gr Wallet η νέα Ψηφιακή Κάρτα ΔΥΠΑ - ΙΕΚ ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) Καρδίτσας

Ανάρτηση πίνακα τοποθέτησης υπαγομένων στην προστασία του Ν. 2643/1998

Σήμερα, Πέμπτη 06/04/2023, αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. (http://www.dypa.gov.gr) καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Δ.ΥΠ.Α. (Ερμογένους 10, 41447, Λάρισα) ο πίνακας τοποθετήσεων ωφελουμένων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν, καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Διευκρινίζεται ότι κατά της απόφασης των πινάκων τοποθέτησης χωρεί άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.2643/98, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 Αθήνα), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, για τους τοποθετηθέντες, τους Φορείς και τις Υπηρεσίες, από την κοινοποίηση της απόφασης της τοποθέτησης, και για τους λοιπούς προστατευόμενους και κάθε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης των Πινάκων Τοποθετήσεων.

H αποκλειστική ημερομηνία είναι από τις 07/04/2023 έως και τις 06/05/2023.

Η ενδικοφανής προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ενδίκου βοηθήματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2643/98 Θεσσαλίας

Μίχος Ανδρέας

Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας
Total
0
Shares