Δήμος Μουζακίου: Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου που έγινε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

dimotiko simvoulio 1

Δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου που έγινε τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης χορήγησης υποτροφιών ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ υπέρ Τοπικής Κοινότητας Καναλίων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ.Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος για την υγεία
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

8. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (κινητής καντίνας).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης των αριθμ. 18,19 και 20 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβολή στοιχείων στο πρόσωπο του εγγυητή στο συμφωνητικό εκμίσθωσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσης της Τ.Κ. Χάρματος
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κρανέας για την κατασκευή πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης (αιγοπροβάτων)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
1
Shares