Τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης ύψους 283.358 ευρώ στα ορεινά του Δήμου Μουζακίου

Τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης ύψους 283.358 ευρώ στα ορεινά του Δήμου Μουζακίου

Τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης ύψους 283.358 ευρώ στα ορεινά του Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, παρουσία του Αντιδημάρχου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας κ. Γιώργου Παπακώστα, υπέγραψε με εκπροσώπους της αναδόχου Εταιρείας, τη σύμβαση του πολύ σημαντικού έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης δικτύου ορεινών οικισμών Δήμου Μουζακίου για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» ύψους 283.358,33 ευρώ (με Φ.Π.Α).

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, από τους συμβαλλόμενους εργολήπτες δηλώθηκε μεταξύ άλλων:

– Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα περιγραφέντα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας, τα οποία θα εφαρμόσουν σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημόσιων Προμηθειών που ισχύουν για την υπόψη προμήθεια.

– Ότι θα εφαρμόζουν κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

– Ότι έχουν μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη.

– Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Κατατέθηκαν:

Α) Εγγυητική επιστολή καλής Εκτέλεσης της προμήθειας και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

Β) Εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 παρ.2.

Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία της προμήθειας έχει καθοριστεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Υφίστανται όμως και δεσμευτικές τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των υλικών όπως κατωτέρω:

* Προθεσμία παράδοσης σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

* Προθεσμία παράδοσης μεταλλικών γαλβανιζέ σωλήνων άρδευσης καθώς και μεταλλικών εξαρτημάτων (ημιγωνίες, βάνες) έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παράδοση και εκφόρτωση των σωλήνων και των εξαρτημάτων άρδευσης θα πραγματοποιηθεί στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα μετά από συνεννόηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με τον Προμηθευτή -Ανάδοχο. Η εκφόρτωση των σωλήνων και των εξαρτημάτων άρδευσης επιβαρύνει τον ανάδοχο.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει εγγράφει στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.: 25-7336.0.010.

Τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης ύψους 283.358 ευρώ στα ορεινά του Δήμου Μουζακίου

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Θ. ΣΤΑΘΗ

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πιστή στις δεσμεύσεις της προς τους δημότες, η Διοίκησή μας προχωράει στην εκτέλεση ενός ακόμη πολύ σημαντικού έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Με συντονισμένες κινήσεις και επίμονη διεκδίκηση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την κεντρική διοίκηση αναγκαίες πιστώσεις προμήθειας και τοποθέτησης νέων σωλήνων άρδευσης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για επιβεβλημένες παρεμβάσεις που μετά την καταστροφική θεομηνία αποτελούσαν μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες μας. Συνεχίζουμε τον καθημερινό αγώνα για την οικονομική και αναπτυξιακή ανάταξη της περιοχής μας η οποία «χτυπήθηκε» ανελέητα τον Σεπτέμβριο του 2020. Με σκληρή δουλειά και αποτελεσματική δράση σε όλα τα επίπεδα, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας, γεγονός βέβαια που ήδη αποδεικνύεται στην πράξη».

Total
0
Shares