Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την εργασία,τη γνώση και τη καινοτομία

Στρατηγικός προσανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα νέο παραγωγικό–αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή και διαρκή αντιπαράθεση προς το νεοφιλελευθερισμό καθώς παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

– Διαμορφώνει νέα κριτήρια, προτεραιότητες και μέσα για την ανάπτυξη της χώρας με βάση το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτουμε: την ανθρώπινη εργασία.

– Προκρίνει τη λαϊκή συμμετοχή και τη λαϊκή πρωτοβουλία ως ικανή παραγωγική δύναμη.

– Αναδιανέμει εισοδήματα, πλούτο και εξουσίες προς την εργασία για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και για αναπτυξιακούς λόγους, αντί για την «εσωτερική υποτίμηση» των μνημονίων που ενισχύει τις ανισότητες, πράγμα εξόχως αντιαναπτυξιακό.

– Αναβαθμίζει την εργασία, και αξιοποιεί και επενδύει στο υψηλής εξειδίκευσης παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας, αντί για την αντιπαραγωγική κατεδάφιση μισθών και εργασιακών σχέσεων που οδηγεί σε ύφεση, υψηλή ανεργία και μετανάστευση επιστημόνων και άρα περιορίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες.

– Θεμελιώνει το δυναμισμό του στην επιστημονική γνώση και έρευνα, την εξειδικευμένη τεχνολογία, σε παραγωγικές και οργανωτικές καινοτομίες, και στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που είναι ποιοτικά, διαφοροποιημένα και υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντί να επιδιώκει τη συνεχή μείωση του «εργατικού κόστους» και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

– Διασφαλίζει και διευρύνει τα δημόσια αγαθά. Προστατεύει και αξιοποιεί με αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια τη δημόσια περιουσία, αντί να την εκποιεί.

– Χρησιμοποιεί το θεσμικά ανασυγκροτημένο κράτος ως αρωγό της ανασυγκρότησης, μοχλό ανάπτυξης και εγγυητή της ισονομίας για υγιή επιχειρηματικότητα, αντί να περιορίζει τον ρόλο του στη δημιουργία «ευνοϊκού» επιχειρηματικού περιβάλλοντος βάλλοντας συστηματικά ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

– Εδράζεται σε ένα πλουραλιστικό οικονομικό σύστημα που το συναπαρτίζουν ένας αναδιαρθρωμένος δημόσιος τομέας, ένας ιδιωτικός τομέας όπου κυριαρχούν οι σαφείς κανόνες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και, όπως επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας νέος, εύρωστος τομέας κοινωνικής οικονομίας που επενδύει στις αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργατικότητας, αντί για τη μονοκαλλιέργεια μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών.

– Προστατεύει το περιβάλλον και διαχειρίζεται αειφορικά τους φυσικούς πόρους ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του νέου προτύπου, αντί για την κατασπατάληση των πόρων και τη διαρκή υποβάθμισή του περιβάλλοντος.

– Στηρίζεται στην αρχή της περιφερειακής σύγκλισης της χώρας με συστηματική προσπάθεια για τη μείωση των αποκλίσεων και ανισορροπιών που επικρατούν.

– Ενεργεί δραστήρια για την αναβάθμιση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον με την ανάπτυξη πρακτικών και αμοιβαία επωφελών παραγωγικών συμμαχιών και συγκλίσεων τόσο με τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου όσο και με άλλες χώρες διεθνώς.

Με την παραγωγική ανασυγκρότηση ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τα ακόλουθα:

– Την κάλυψη βασικών κοινωνικών αναγκών, με τη μείωση και το σταδιακό μηδενισμό της αναντιστοιχίας ανάμεσα στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού και τον προσανατολισμό της παραγωγικής δραστηριότητας προς την κάλυψή τους. Αυτό αφορά την παραγωγή γεωργικών, αγροτο-κτηνοτροφικών διατροφικών και βιομηχανικών αγαθών έντασης εργασίας και γνώσης, και την παραγωγή ποιοτικών αγαθών και υπηρεσιών για στέγαση, ένδυση, μεταφορές και υγεία. Σε επίπεδο προσφοράς, θα αξιοποιήσουμε την υψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση του ελληνικού εργατικού δυναμικού περιορίζοντας τη διαρροή του. Σε επίπεδο ζήτησης, σχεδιάζουμε την ανακατάληψη μέρους της εσωτερικής αγοράς υποκαθιστώντας τμήμα των εισαγωγών και, σε συνδυασμό με κατάλληλες πολιτικές έρευνας και σχεδιασμού, την αύξηση των εξαγωγών με έμφαση στην ποιότητα, την τυποποίηση, την τεχνολογική επάρκεια και την καινοτομία.

– Την ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέου πλούτου που θα κατανέμεται δίκαια στο σύνολο των πολιτών.

– Τη βιώσιμη εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Αξιοποιούμε τα περιθώρια εξαγωγικού προσανατολισμού πολλών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η πολιτική μας έχει στόχο τον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της σχέσης εισαγωγών – εξαγωγών τον οποίο προωθεί με βάση τα ποιοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, δεν επιδιώκουμε απλώς τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, αλλά την αλλαγή του μείγματος προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα. Ο μετασχηματισμός αυτός θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, και όχι το αντίστροφο.

– Την εκβιομηχάνιση. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, ενδογενούς ελληνικής βιομηχανίας.

Στόχος μας είναι η αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ από το σημερινό 9% στο 15%.

– Την καταπολέμηση της ανεργίας και την αναβάθμιση της εργασίας.

– Την προστασία των φυσικών πόρων. Η εξοικονόμηση και αειφορική χρήση των πεπερασμένων διαθέσιμων εγχώριων πόρων αποτελεί σχεδόν αναγκαστική επιλογή προκειμένου να λειτουργεί η οικονομία με βάση τις εσωτερικές της ανάγκες και να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή βιωσιμότητάς της. Η καλή κατάσταση του περιβάλλοντος, η διατήρηση των τοπίων, η διαρκής βελτίωση του αστικού και δομημένου περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικές υποδομές, στο βαθμό που αποκατασταθούν και ενισχυθούν, συνιστούν βασικό συγκριτικό, αλλά και ανταγωνιστικό, πλεονέκτημα της Ελλάδας σε τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και τα τρόφιμα, η παραγωγή ενέργειας, ο τουρισμός και άλλες υπηρεσίες ποιότητας, αλλά ακόμη και η μεταποίηση και βιομηχανία αν μετασχηματίσουμε κατάλληλα τις μεθόδους παραγωγής με εξοικονόμηση και αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων (ενέργεια, πρώτες ύλες κ.λπ.) και τις οργανώσουμε σε ορθολογικά χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
16/9/2015

Total
0
Shares
Previous Article

Συνάντηση Περιφερειάρχη με αντιπροσωπεία μηχανικών από τη Μαγνησία

Next Article

Νίκος Ευθυμιάδης: Στον αγώνα της Κυριακής δεν περισσεύει κανένας


Total
0
Share