Τα εκλογικά τμήματα του Μουζακίου στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές


 

Τα εκλογικά τμήματα του Μουζακίου στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Καρδίτσας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις

α. του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης …. και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και του ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας …Λοιπές διατάξεις» (Α’ 50).

β. Των άρθρων 27 και 51- 55 του Π. Δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/15-3-2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ. του άρθρου 9 του ν. 4255/2019 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).

δ. του Π.Δ 38/24-04-2019 (ΦΕΚ 64 Α’) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο προκηρύχθηκαν οι Ευρωεκλογές για την Κυριακή 26ης Μαΐου 2019.

Την αριθμ. 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 1366) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019».

Την Εγκύκλιο 21 (αριθμ. 30309/29.04.2019) του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019».

Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012,

Τις μεταξύ των Δήμων των Κοινοτήτων και των συνοικισμών αποστάσεις και τις υπάρχουσες σήμερα συγκοινωνιακές συνθήκες καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους Κωδικοποιημένους Εκλογικούς Καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς του άρθρου 27 του Π.Δ 26/2012.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της περιφέρειας του Νομού Καρδίτσας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 (όπου αυτές διενεργηθούν) και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και κατανέμουμε σ’ αυτά για ψηφοφορία τους εκλογείςτου Νομού ως εξής :Total
0
Shares
Previous Article

Αναγγελία συνδυασμού τοπικού διαμερίσματος Δρακότρυπας

Next Article

Πρωτόγνωρος παλμός στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Φάνη Στάθη

Total
0
Share