Σύσταση γραφείου “Συνήγορος του Φοιτητή” στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Στις 16 Μαρτίου 2016  στα γραφεία της Διοίκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος Καθηγητή Παναγιώτη Γούλα , του Αναπληρωτή Προέδρου κ. Χρυσάφη Χαρτώνα, του Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Παπαδημόπουλο και τοu Βασίλειου Δημηνίκου, Νομικό  Σύμβουλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας,  πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής με τις αρμοδιότητες του «Συνηγόρου του φοιτητή».

Συγκεκριμένα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας συστήθηκε και θα λειτουργήσει γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», (σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4009/2011 ) με σκοπό τα διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών και τα καθήκοντά του είναι να:

  • διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και να διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.
  • μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.
  • αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
  • μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

            Ο Οργανισμός του ΤΕΙ Θεσσαλίας ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.

Για τα Τμήματα της Λάρισας ετοιμάσθηκε και εξοπλίσθηκε το γραφείο και η επιτροπή θα συντάξει τον Κανονισμό λειτουργίας. Για τα Τμήματα της Καρδίτσας και των Τρικάλων θα λειτουργήσει γραφείο στην Καρδίτσα στο Τμήμα Δασοπονίας και έχει  ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ο δικηγόρος Καρδίτσας κ. Σπάνιας Χρυσός.

Η επιτροπή που συστήθηκε με τις αρμοδιότητες του “Συνηγόρου του φοιτητή” απαρτίζεται από τους:

  1. Παπαδημόπουλο Ιωάννη, Δικηγόρο, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας ως Πρόεδρο, που αναλαμβάνει τον συντονισμό του 5μελούς οργάνου και τη διασύνδεση μεταξύ του ιδρύματος και των δικηγόρων.

2.Βασίλειο Δημηνίκο, Νομικό  Σύμβουλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως  Αντιπρόεδρο.

  1. Θεοδώρα Γρηγορίου, Δικηγόρο Λάρισας, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σπάνια Χρυσό Δικηγόρο Καρδίτσας , που θα επιλαμβάνεται θέματα φοιτητών στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
  1. Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Δικηγόρο Λάρισας, ως μέλος με αναπληρώτρια την Σοφία Αβραμίδου, Δικηγόρο Λάρισας,
  1. Σταυρούλα Ντούλιου, Δικηγόρο Λάρισας, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μαρία – Κατσαβού, Δικηγόρο Λάρισας.

H θητεία της επιτροπής είναι διετής, από 21-1-2016 έως 31-12-2017.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Total
0
Shares