Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 24 – 05 – 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 12:00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 5η  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
Θέμα:  2ο Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού ποσού 2.650,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών θέρμανσης έτους 2022
Θέμα:  3ο Εισήγηση για τροποποίηση προϋπολογισμού ποσού 5.300,00 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων  έτους 2022 (Β  κατανομή)
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  5ο Έγκριση χρηματοδότησης από το Δήμο της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ. για το οικονομικό έτους 2022
Θέμα:  6ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας κατά τη συζήτηση την 01-06-2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ.,  ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή συζήτηση, της με αριθμό κατάθεσης ΕΦ27/22 έφεσης του Δήμου Αργιθέας κατά Άγγελου Ζουμπουρλή και κατά της υπ΄αριθμ. 183/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Θέμα:  7ο «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022 (Ν. 4412 / 2016 άρθρο 211)».
Θέμα:  8ο «Περί συγκρότησης  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2022».
Θέμα:  9ο «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32§2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΡΑΓΑΖΙΑ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ» καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης».
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), στο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 2-5 Ιουνίου στην Καρδίτσα και εξειδίκευση πίστωσης.
Θέμα:  11ο Έγκριση όρων για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 9 τ.μ. από ΟΤΕ  στον οικισμό μεταμόρφωσης Κοινότητας Ανθηρού.

Συνεδριάζει διά ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 24 – 05 – 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Θέμα:  1ο 5η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίησης πρ/σμού, αποδοχή  και κατανομή  συμπληρωματικής πίστωσης  2.650,00 €   και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών  δαπανών θέρμανσης  των Σχολείων έτους 2022 (Συμπληρωματική  Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  5.300,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022 ( Β΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης   για Ορισμό  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στις θεματικές ομάδες διαβούλευσης του Περιφερειακού  Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Όλγα Κορλού
Θέμα:  5ο Τροποποίηση της αριθ. 94/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός νέων μελών για την  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  6ο Τροποποίηση της αριθ. 95/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός νέων μελών για την  «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022  βάσει του Ν. 4412/2016(άρθρο 221)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.   Τσιατσιάνης Ηλίας
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της  κ. Γραββάνη Παρασκευή

του Ευαγγέλου    για χορήγηση βεβαίωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης ΗλίαςTotal
0
Shares