Συνεδριάζουν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 26-8-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2016-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αριθ. 4820/9-8-2016 αίτηση του Κορλού Κων/νου του Θεοφάνη  με θέμα: « Διαγραφή προσαυξήσεων από Δημοτικά τέλη».
Θέμα:  3ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με την αριθ. 2793/21-6-2016 αίτηση του Κοντακτσή Αθανάσιο του Κων/νου με θέμα: « Διαγραφή χρεών του ιδίου, ορθή τιμολόγηση και επαναϋπολογισμός  των τελών ύδρευσης οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κορλού στην Τ.Κ. Ανθηρού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων».
Θέμα:  4ο Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο   σχετικά με την αριθ. 2958/1-7-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Αργιθέας με θέμα: « Διαβίβαση γνωμοδότησης επί αιτήσεων Γώγου Αναστασίου και Γώγου Ηλία του Βασιλείου – διαγραφή δημοτικών τελών».

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ στις 26-8 -2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων –εργασιών -μελετών   για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3ο Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.000,00 € και απόδοση  στην Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 4ο     Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό  ειδικότητας προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης Πρόγραμμα συνεργασίας των ορεινών περιοχών της Κεντρικής Ελλάδας- Ζώνη της Πίνδου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 6ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α.  του πρ/σμού του Δήμου οικον. έτος 2016 για εντάλματα προπληρωμής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 8ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον  στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα: 9ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA ( Νο 2) σε  Δημοτικό κτίριο  με αριθμό παροχής 41602745-01 στη διεύθυνση  Ανθηρό”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 2793/21-6-2016 αίτηση του Κοντακτσή Αθανάσιο του Κων/νου με θέμα: « Διαγραφή χρεών του ιδίου, ορθή τιμολόγηση και επαναϋπολογισμός  των τελών ύδρευσης οικίας κληρονόμων Γεωργίου Κορλού στην Τ.Κ. Ανθηρού και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 4820/9-8-2016 αίτηση του Κορλού Κων/νου του Θεοφάνη  με θέμα: « Διαγραφή προσαυξήσεων από Δημοτικά τέλη».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την αριθ. 2958/1-7-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της Τ.Κ. Αργιθέας με θέμα: « Διαβίβαση γνωμοδότησης επί αιτήσεων Γώγου Αναστασίου και Γώγου Ηλία του Βασιλείου- διαγραφή δημοτικών τελών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Κατσίκη Αλεξάνδρου για χαρακτηρισμό οδού εντός της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυάς
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος & Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καρυάς
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για απαγόρευση βοσκής στο δημόσιο δάσος Πετροχώρι-Δροσάτο – έγγραφο 2694/137664/8-8-2016 Δασαρχείο Μουζακίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος και Εκπρόσωποι Τ.Κ. Πετροχωρίου & Δροσάτου
Θέμα:  15ο Συζήτηση  αίτηση εκπροσώπου Τ.Κ. Κουμπουριανών με θέμα « Συζήτηση για λήψη απόφασης αιτήματος υδροδότησης- ηλεκτροδότησης συνοικισμού ΚΩΣΤΗ Κουμπουριανών».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος – Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κουμπουριανών

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 26-8-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2ο Τροποποίηση την αριθ. 65/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής –Συζήτηση και λήψη νέας απόφασης για: Έγκριση των τευχών, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης 65.000,00€.
Θέμα:  3ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA ( Νο 2) σε  Δημοτικό κτίριο  με αριθμό παροχής 41602745-01 στη διεύθυνση  Ανθηρό”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.
Θέμα:  4ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά οκτώ στύλους στην θέση « Κουλούρια» Αργυρίου, προς στάβλο Μπαμπάτσικου Βασίλειο”.
Θέμα:  5ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου  ” Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  στην θέση « Παλιάμπελα» Αργυρίου, πλησίον  στάβλο Τσιβόλα Κοσμά”.
Θέμα:  6ο  Ορισμός  υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής   δαπάνης μεταβίβασης οχημάτων από  την  δωρεάν  διάθεση (2) μεταχειρισμένων   αυτοκινήτων από την Τράπεζα της  Ελλάδος.

 
Total
0
Shares
Previous Article

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Next Article

Βραδιά παραδοσιακών χορών στην Πύλη


Total
0
Share