Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δ.Σ. του Δήμου Αργιθέας

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 17-6-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:

  1. Εισήγηση για 7η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ στις 17-6 -2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:

Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών –  προμηθειών    για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  3ο ‘Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
Θέμα:  5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου           « Επιχορήγηση Δ. Αχελώου Ν. Καρδίτσας για το έργο Αθλητικό κέντρο Καταφυλλίου – Β΄ εργολαβία Δήμου Αχελώου – (Α.Μ. 256/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  (μετά την επιστροφή της υπ’ αριθ. 135/2014  Α.Δ.Σ. από την Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. με το υπ΄αρ. πρωτ. 5428/59916/26-5-2015 έγγραφο)

-Διατήρηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Ιστορικό – Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για υπογραφή σύμβασης απευθείας ανάθεσης  για το έργο «Σχέδιο ανάδειξης πεζοπορικών μονοπατιών στην Αργιθέα».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος  – Αντιδήμαρχος κ. Αρκούδα Στυλιανή
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής   στο 4Μ Προηγμένα συστήματα τεχνικού λογισμικού για το έτος 2016 και την προμήθεια πλήρης πακέτο ERGA κατασκευαστικό.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Τροποποίηση την αριθ. 125/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα «  Έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας  (Δημάρχου – Αντιδημάρχων)- όριο τελών».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 11ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 12ο Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης δήμου Αργιθέας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 17-6-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:30 μ.μ.. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
Θέμα:  2ο Έγκριση των τευχών, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης 65.000,00€.
 

Θέμα: 3ο

Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής  και ανάθεση της  «Υδρογεωλογική μελέτη πηγής στη θέση « Φλωρέσια» στην Τ.Κ. Βραγκιανών».
Θέμα: 4ο Παραλαβή και έγκριση της μελέτης « Τεχνική Γεωλογική έκθεση αποκατάστασης υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας».

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βασίλης Στεργίου
Total
0
Shares
Previous Article

Τα "Ψηλά Βουνά" στα Τρίκαλα το Σάββατο 9 Ιουλίου

Next Article

Στους Δελφούς και το Δίστομο το ΣΔΕ Καρδίτσας


Total
0
Share