Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (άρθρ. 53 και 56 του ν. 4819/2021 ΦΕΚ 129/Α). (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή εγκριτικής απόφασης, ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.140,00 € συμπληρωματικής κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση της 22/2022 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παραχώρηση χώρου προς ενοικίαση. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αγορά με απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 38/2022 σχετικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε) Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

Στεργιόπουλος Θωμάς 
Total
0
Shares