Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Έκτακτη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4575 / 24-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Γ΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση για την από 4510/21-11-2023 αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Λάρισας της εταιρίας με την επωνυμία « ΚΩΤΟΥΛΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Θέμα:  4ο «Ορισμός δικηγόρου για μελέτη ποινικής δικογραφίας και υποστήριξη μαρτυρικών καταθέσεων των Προέδρων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αργιθέας, ήτοι του Κίσσα Σωτήριου, του Κωτή  Γεώργιου, του Καμζέλη Βασίλειου, του Γιαννακάκη Χρήστο, του Λαμπέρη Αθανάσιου, του Μανίκα Δημήτριου, του Καραμπίνη Λάμπρου, του Παπαδόπουλο Κωνσταντίνου, του Φλώτσιου Κωνσταντίνου, του Μαντζιούρα Χρήστου- Λουκά, του Μπίνα Παναγιώτη, του Καραχάλιο Δημήτριου, του Ρούπα Γεώργιου, του Αναστασίου Στυλιανού, του Σακαρίκου Παντελή, του Θάνου Γεώργιου, του Πούπη Δημήτριου, του Παναγιώτου Ηλία, του Φρύδα Νικόλαου και του Νικολάου Παναγιώτη, οι οποίοι καλούνται ως μάρτυρες στο Πταισματοδικείο Καρδίτσας, ενόψει της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί μετά το ακραίο καιρικό φαινόμενο «Daniel».
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.835,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  29-11-2023  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4576 / 24-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση τεχνικού προγράμματος  του Δήμου  οικονομικού  έτους 2024.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταβολές  σχολικών μονάδων Δήμου Αργιθέας  για το σχολικό  έτος 2024-2025.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 13 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 14 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  και ορισμό εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Σεισμών  «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Πλημμυρικών Φαινομένων  «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών Χιονοπτώσεων και Παγετού «ΒΟΡΕΑΣ 2».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικός ΣταθμόςΠαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW στη θέση “Σπιτάκι” στις Τ.Κ. Καρυάς, Μεσοβουνίου, Πετροχωρίου & Κουμπουριανών του Δήμου Αργιθέας και στην Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, στην Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 86/2023 Απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.835,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κωνσταντίνος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ιστορικό-Εκκλησιαστικό &Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  15ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 29-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 29-11-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4577  / 24-11-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος 

Θέμα:  1ο Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2024Total
0
Shares
Previous Article
filoptwxo Loreal Agnantero

Δέματα αγάπης στην Αρχιερατική Περιφέρεια Αγναντερού

Next Article
Εντυπωσίασαν οι χορωδίες του 41ου Φεστιβάλ Καρδίτσας στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου

Εντυπωσίασαν οι χορωδίες του 41ου Φεστιβάλ Καρδίτσας στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μουζακίου