Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής και Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Πύλης - Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Πύλης για τον θάνατο του Προέδρου της ΤΚ Γόμφων Ποντίκα Κωνσταντίνου - Η απόφαση του ΔΣ Δήμου Πύλης για την εγκατάσταση επτά Αιολικών Πάρκων στις κορυφές του Ορεινού Όγκου του Δήμου - Δήμος Πύλης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13-04-2023 τεύχος Α) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α΄), σας καλούμε σε τακτική (ειδική) συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940 1), στις τριάντα (30) Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2022.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13-04-2023 τεύχος Α) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α΄), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940 1), στις τριάντα (30) Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
 3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».
 7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 9. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2023.
 10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
 11. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024.
 12. Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2024 του Δήμου Πύλης.
 13. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2024, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 14. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2024, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 15. Παροχή εξουσιοδότησης για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων – παραστατικών για την δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».
 16. Αίτηση Λάζου Ιωάννη για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δημοτική Κοινότητα Πηγής.
 17. Περιορισμοί βοσκής συμπλέγματος Δημοσίων Δασών Νεραϊδοχωρίου – Πύρρας – Αγίου Νικολάου – Δροσοχωρίου για την περίοδο 2025-2034.
 18. Χορήγηση παράτασης διάρκειας σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για τις Παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης.
 19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης».
 20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Φήκης, Πύλης, Πηγής, Γόμφων του Δήμου Πύλης».
 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Γόμφων»
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Πύλης»
 23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε Πιαλείων»
 24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε Μυροφύλλου 2023»
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Υποδομών στη Δ.Ε Πύλης 2022»
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022».
 27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».
 28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εκπόνηση μελετών & Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article
Στον Δήμαρχο Πύλης Κων/νο Μαράβα ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Ιωάννης Κορέλης

Στον Δήμαρχο Πύλης Κων/νο Μαράβα ο Διοικητής της ΣΜΥ Ταξίαρχος Ιωάννης Κορέλης

Next Article
Με ρεαλισμό αλλά και τον κόσμο στο πλευρό του κόντρα στην ΑΕΚ! - Με ενέργεια και δύναμη από τον κόσμο του ο ΑΣ Καρδίτσας υποδέχεται τον Άρη

Με ρεαλισμό αλλά και τον κόσμο στο πλευρό του κόντρα στην ΑΕΚ!