Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου - Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου λίμνης Πλαστήρα Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λίμνης Πλαστήρα την Πέμπτη 13 Ιουλίου Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα»
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αποφάσεων απευθείας αναθέσεων.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.170,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών.
  (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία «LAKE PLASIRAS TRAIL».
  (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Α.Φ. 9/2022»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β’ ΦΑΣΗ)», Α.Φ. 13-2023.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αισθητικές Παρεμβάσεις Αναπλάσεις Οικισμών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι-Νεοχώρι)» Α.Φ. 42-2018.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ) ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: Ε.Μ.Δ. 42/2018»
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ¨ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», Α.Φ. 39/2021.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ¨ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα», Α.Φ. 39-2021.
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικών Δασών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων Περιόδου 2024-2033» Α.Φ. 1-2023.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Α.Φ. 16/2023»
  (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ. Νεοχωρίου, Μπελοκομίτη, Καρίτσας, Καραβασαρά (Β Φάση)» Α.Φ. 9-2023.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ, ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ»,  Α.Φ. 19-2022.
  (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).


 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο
Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από 05/02/2024 έως 11/02/2024 - Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας & Τρικάλων από 27/11/2023 έως 03/12/2023 - Δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας Καρδίτσας από 25/9 έως 01/10 - Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από 04/09/2023 έως 10/09/2023 - Τα δρομολόγια των ΚΑΜ Καρδίτσας & Τρικάλων για την εβδομάδα από 06/02/2023 έως 12/02/2023 - Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας & Τρικάλων για την εβδομάδα - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Τρικάλων και Καρδίτσας για την εβδομάδα - Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την εβδομάδα από 26/12/2022 έως 01/01/2023 - Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας & Τρικάλων για την εβδομάδα από 17/10

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας & Τρικάλων από 11/12/2023 έως 17/12/2023

Επόμενο άρθρο
Για το αήττητο και τη μοναξιά της κορυφής κόντρα στη Νίκαια 2012 ο Απόλλων Καρδίτσας

Για το αήττητο και τη μοναξιά της κορυφής κόντρα στη Νίκαια 2012 ο Απόλλων Καρδίτσας