Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27-10-2023

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Δήμος Αργιθέας: Συνεδριάζουν Οικονομική επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο - Τη Δευτέρα 21/08 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 27-10-2023

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

   Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ   27-10-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4069/27-10-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειαςμε τίτλο: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Θέμα:  2ο Έγκριση του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων, σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσης 2022.
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών.
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  1.890,00€ και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Γ΄ Κατανομή)».

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3. Γραμμένος Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος

 Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

     Καλείστε  να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση (δια ζώσης)  του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019  και του άρθρου 163 παρ. 4  του Ν. 3463/2006  όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 27-10-2023 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-10-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    4074    / 23-10-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  (ειδική  συνεδρίαση). 

Θέμα:  1ο Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 27-10-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-10-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4075 / 23-10 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Θέμα:  1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  1.890,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Γ΄ Κατανομή)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γραμμένος Κων/νος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 – Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ. Βραγκιανών στον οικισμό Ρόγγια»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών λόγω Ιανού στην Τ.Κ. Πετρίλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (Α.Μ.: 1/2019)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με την  τροποποίηση της αριθ. 25/2022 και 67/2023 αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παρ. 3 «Τον ορισμό της ομάδας έργου» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας ΗλίαςTotal
0
Shares