Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Την Τρίτη 31-01-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 31 – 01 – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 31 – 01 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 199 / 27 – 01 – 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  3ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα:  4ο  Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2022
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
Θέμα:  6ο Διαγραφή η μη  χρεών  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος οικονομικών  προσφορών και εγγυητικών επιτολών του έργου:  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

 

Θεμα 9ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και των Εγγυητικών συμμετοχής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (Α/Α Διαγωνισμού:82902,1)» .

 

Θεμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2023
Θεμα 11ο Έγκριση της αριθ. 4/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων Δ.Ε Ανατολικής Αργιθέας”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 12ο Έγκριση της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «“ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 13ο Έγκριση της αριθ. 6/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)»

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη   του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄) που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  31-01-2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα   12:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  31-1-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 200/ 27- 1 – 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

      Θέμα:  1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  3ο Επικαιροποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού
Εισηγητής: Γενική Γραμματέας κ. Λαφαζάνη Αικατερίνη
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης για την εκτέλεση της  προμήθειας  με  τίτλο  «Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια Η/Υ – Αναβάθμιση ΚΕΠ προμήθεια λογισμικού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
       Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας της πλατείας Νεοχωρίων της Τ.Κ. Βραγκιανών της  Δ.Ε. Αχελώου σε « Πλατεία Καθηγητή Λάμπρου Μαργαρίτη».
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης διαπίστωση ανάγκης ονοματοδοσίας του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου Δροσάτου  της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας  σε « Δημοτικό Σχολείο Παρδαλός Παναγιώτης».
       Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας
        Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ) του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας
          Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στην Κοινότητα Μαράθου  Δήμου Αργιθέας»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Βελτίωση δικτυών ύδρευσης οικισμών τοπικής κοινότητας Αργυρίου».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Διάνοιξη δρόμου προς οικισμό Παλιοχωραφα της Τ.Κ.Βραγκιανών»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
          Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανάπλαση μονοπατιών στον οικισμό Μεταμόρφωσης Τ.Κ Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας» .
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Καραγεώργος
Θέμα:  15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 4/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων Δ.Ε Ανατολικής Αργιθέας”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «“ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
          Θέμα:  18ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας ΗλίαςTotal
56
Shares