Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Δευτέρα 16/5

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 16η Μαϊου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  πρόσκληση και διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό  έτος –Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2022-2023 στον Δήμο Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2021 του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 34 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 16Α καταστήματος της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. του αριθμ. 33 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου & αλλαγή εγγυητή
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκ νέου δημοπράτηση του αριθμ. 15 καταστήματος  της   Δημοτικής Αγοράς  Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναβάθμιση δικτύου τηλεπικοινωνιών Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις θεματικές ομάδες διαβούλευσης του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής ένταξης Θεσσαλίας
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων και μη υδάτων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τους όρους για τη χορήγηση παράτασης παραχώρησης δικαιώματος υδροληψίας-εμφιάλωσης και εμπορίας ύδατος κοινοτικής πηγής Γκούρα Τ.Κ. Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου, εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης και ανάκληση της υπ΄αριθμ. 24/2022 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
1
Shares