Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Την Πέμπτη 2-11-2017 και ώρα 6:30 μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 3, 4, 6 & 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 2-11-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 529/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ της αστικής εταιρείας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα με επωνυμία “Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ν. Καρδίτσας – Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καρδίτσας και μετατροπής της σχέσης εργασίας τους από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σύμφωνα με το άρθρο 56 Ν. 4186/2013 “Διεύρυνση προστασίας των ΑμεΑ” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης επίτευξης στόχων Γ΄τριμήνου 2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση σε χρήμα της οφειλόμενης σε εργαζομένους παροχής γάλακτος των ετών 2012, 2013 & 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Αργιθέας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση έξι θέσεων κενωθέντων περιπτέρων στην Καρδίτσα και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αβέρωφ και Μ. Αλεξάνδρου στην Καρδίτσα (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στο 3ο χιλ. Καρδίτσας – Ρούσσου” (τροποποίηση της υπ’αριθμ. 73/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου) (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Επαύξηση ισχύος από 8 kVA σε 25 kVA της παροχής με αριθμό 41517268-01 στη διεύθυνση Καρδιτσομαγούλα” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αμπελικού” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αρτεσιανού” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ‘‘ Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA με αριθμό 41603433-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης που βρίσκεται στη διεύθυνση Καστανιάς” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Καστανιάς” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Χορήγηση Φ.Ο.Π. στη διεύθυνση παιδική χαρά Αγ. Γεωργίου” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Χορήγηση Φ.Ο.Π. στη διεύθυνση παιδική χαρά Ραχούλας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στον οικισμό Μούχα της Τ.Κ.Καστανιάς από οικία Μπολτσή Ιωάν. έως κας Μπολτσή Μαρίας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου ”Συμπλήρωση ΦΟΠ στον παράπλευρο δρόμο των εργατικών κατοικιών” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση ισχύος της σύμβασης του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου καραϊσκάκη” (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά (εισ.: Λ. Παρθένη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ στην οδό Β. Τζέλλα 55 (εισ.: Στ. Δημητρίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Γακιοπούλου Ιω. αρ. 1 (πρώην Αζά) και χωροθέτηση νέας θέσης επί της αριστερής πλευράς της ίδιας οδού (εισ.: Στ. Δημητρίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης κωδικών του προϋπολογισμού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Κρύας Βρύσης, Μητρόπολης και Ξινονερίου της Δ.Ε Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις Τοπικές Κοινότητες Μέλισσας και Μακρυχωρίου της Δ.Ε Κάμπου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση έκτασης 6.456,97 τ.μ στην Τοπική Κοινότητα Ξινονερίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικού καταλύματος Γ’ τάξης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Ρούσσου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Παλαιοκκλησίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-11 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μείωση μισθώματος του καταστήματος «Αναψυκτήριο Μητρόπολης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του 4071/2012 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης Δ.Κ. Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων και επαναβεβαίωση οφειλών σε νέους οφειλέτες (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διαδικασιών εκμίσθωσης των υπ’αριθμ. Κ-4 & Κ-5 καταστημάτων του κληροδοτήματος Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του αντιδημάρχου Γ. Γούλα (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΛΗΣ
Total
0
Shares