Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη Δευτέρα 18η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
(Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ»
Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ» (Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ»
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη οδοποιΐας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης «Δημιουργία νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα»
(Εισηγήτρια: κα Μαρίνα Θέου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ένταξη δημοτικών βοσκοτόπων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
(Εισηγήτρια: κα Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.930,00 € της Γ’ κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
(Εισηγήτρια: κα Ξηροφώτου Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικότητας ενός ατόμου στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Εισηγητής: κος Τσιαμαντάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 8/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2017.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
(Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα.
(Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του έργου ύδρευσης Καλυβίων Πεζούλας-Πεζούλας-Νεράιδας-Νεοχωρίου.
(Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.
(Εισηγητής: κος Κελεπούρης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης του επικεφαλής του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα στο χώρο της κεντροαριστεράς στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2017.
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 132/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δημόσιο για σύνταξη μελέτης και κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ).
(Εισηγήτρια: κα Χρήστου Όλγα, Πρόεδρος Δ.Σ.)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κ. Γούλα Νικολάου και λοιπών για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
(Εισηγήτρια: κα Θυμιοπούλου Ελένη, Αντιδήμαρχος)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Όλγα
Total
0
Shares