Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Δημαρχείο του Δήμου την 30η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
  (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
  (Εισηγητής: Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2017.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2017.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2016: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κίνησης καθώς και καυσίμων θέρμανσης για το έτος 2017.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2017.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (Α.Μ. 5/2015).
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 2017-2020” (Α.Μ.1/2017) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της εργασίας “Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές υποδομές από ανεμοθύελλα”.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΑΜΠΕΡΟΥ»
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης “Μελέτη Παιδικών Χαρών Τ.Κ. Νεοχωρίου”
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Έργο ύδρευσης Πεζούλας»
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 5139/21-12-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 5217/28-12-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κλάδευση-κοπή δένδρων στα πλαίσια κατασκευής από τον ΔΕΔΔΗΕ δικτύου Μ.Τ. για την ηλεκτροδότηση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού παραγωγής ρεύματος στη θέση “Ρέμα Κερασιώτικο” της Τ.Κ. Κερασέας.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Α’ κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
  (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως συνδρομητή σε εφημερίδες για το έτος 2017 και εφεξής.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών για το έτος 2017.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2017.
  (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2016.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
  (Εισηγητής: Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Οι δρόμοι των Αγράφων» στη Θεσσαλονίκη.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της κ. Βλάχου Πολυξένης στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος

Total
0
Shares
Previous Article

Κανονικά λειτουργούν οι πίστες στο Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου

Next Article

Ο ΣΠΟρΤ στην κορυφή Καρατζούνη (υψόμετρο 1717 μέτρα)


Total
0
Share