Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 καθώς και του άρθρου 163 ν.3463/2006 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2015.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
  (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Καρβασαρά».
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ”.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και υποβολή δήλωσης αποδοχής συνεχιζόμενης πράξης του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πεζοδρόμηση οδού στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μεσενικόλα.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Κερασέας.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Πεζούλας.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 3757/13-09-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 3758/13-09-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 3759/13-09-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 4041/05-10-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 4074/06-10-2016 ένσταση της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. αναδόχου του έργου ««Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα»
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου και καθορισμό της αμοιβής του με σκοπό τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ενώπιον του ΣτΕ για την υπόθεση της ΚΥΑ με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ λίμνης Ν. Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Σακελλαρίου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.290,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγητής: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο κτίριο του Δημαρχείου του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων για τη στέγαση γραφείων του Εθνικού Κτηματολογίου.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2016-2017».
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την Ιταλική Μεραρχία Pinerolo.
  (Εισηγητής: κ. Γώγουλος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατασκευή του βόρειου τμήματος του οδικού άξονα Ε65.
  (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΝΕΡΑΪΔΑ» ΣΥΝ.ΠΕ για κοπή επικίνδυνων δένδρων στον οικισμό Νεράιδας της Τ.Κ. Πεζούλας.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργείου της Ε.Ρ.Τ. για προβολή του Δήμου.
  (Εισηγητής: Πρόεδρος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τσιαχρή Ηλία.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Σακελλαρίου Γεώργιο.
  (Εισηγητής: κ. Μπουραζάς Πέτρος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος
Θωμάς Στεργιόπουλος
Total
0
Shares
Previous Article

Τα Τρίκαλα υποδέχονται τον 6ο Μύλο των Ξωτικών

Next Article

Ανακοινώθηκε το Νέο Κυβερνητικό Σχήμα - Όλα τα ονόματα


Total
0
Share