Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια επαναληπτική (λόγω μη απαρτίας στις 23-07-2016) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ στις 27-07-2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 27-07-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    3190 /23-07- 2016  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  2ο Α) Τροποποίηση προϋπολογισμού

Β) έγκριση τεύχους προεκτίμησης αμοιβής και

Γ) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης του έργου : “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στον οικισμό Βασιλάδες Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα: 4ο     Ψήφιση «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 – 2019»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 5ο Έγκριση της «Έκθεσης με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αργιθέας για την περίοδο 2015 – 2019».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 6ο ‘Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας” πρ/σμού 12.000 ευρώ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος – κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα: 9ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε πίλλαρ με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση  θέση Ι.Μ. Σπηλιάς”  –   στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα: 10ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου “συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετρίλου στον οικισμό “Βρυσούλες”  με κωδικό πελάτη 4415125410182027 – στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  11ο Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου  “συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Στεφανιάδας στον οικισμό Αετοχώρι στη θέση “Κάμποι”  με κωδικό πελάτη 4415560680182021 –  στην ΔΕΔΔΗΕ”.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  ότι το οικόπεδο  ιδιοκτησίας της Μπαμπάτσικου  Ελευθερίας  που βρίσκεται  εντός των ορίων του οικισμού   της Τοπικής Κοινότητας Βραγκιανών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος
Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Κατσίκη Αλεξάνδρου για χαρακτηρισμό οδού εντός της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Καρυάς
Εισηγητής: Υπάλληλος Δήμου κα Αθηνά Τσίγκα
Θέμα:  14ο Συζήτηση επί αιτήσεως της κα. Τσέλιου Ρεβέκα – Γιαβρούτα Γεωργία – Κωφού Ιωάννη, σχετικά με βοσκή ζώων άλλων Τοπικών Κοινοτήτων στη Τ.Κ. Θερινού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
Θέμα: 15ο Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος  – Αντιδήμαρχος κ. Αρκούδα Στυλιανή
Θέμα:  16ο Έκδοση του Δήμου Αργιθέας  βιβλίου “Το Πετρίλο των Αγράφων κατά της Τουρκοκρατίας” του κ Τσιώλη.

Ψήφιση πίστωσης 600,00 €

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας
Θέμα:  17ο Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας σε ΟΧΕ – Ανάθεση σε Τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη του Δήμου στο ΟΧΕ Δυτ. Θεσσαλίας.

Ψήφιση πίστωσης 3.720,00 € με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Λάμπρος Τσιβόλας
Θέμα:  18ο Περί αποδοχής ή αποποίησης των περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη Θεοφάνη Τσατσαρώνη του Δημητρίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Μαράθου Νικολάου Παναγιώτης
Θέμα:  19ο Συζήτηση επί της αιτήσεως του Τοπικού Συμβουλίου  Ανθηρού
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Σέμπρος Απόστολος

                                           Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών: 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1. Αργυρός Γεώργιος Ευαγγέλου Αναστάσιος
2 Τουραλιά Ζαχαρούλα Πατσιαούρας Ηλίας
3. Τουραλιάς Νικόλαος Παναγιώτου Ηλίας
4. Ζιώγας Παναγιώτης Νάκος Κων/νος
5. Στεργίου Βασίλειος Καμζέλης Βασίλειος
6. Παλαμάς Γεώργιος Λαμπέρης Αθανάσιος
7
Κατσιάνης
Γεώργιος Καραχάλιος Δημήτριος
8.
Αρκούδα
Στυλιανή Ρούπας Γεώργιος
9. Κωφός Ιωάννης Παράσχος Κων/νος
10. Παπακώστας Δημήτριος Μπαλάνου Δήμητρα
11. Καραγεώργος Αθανάσιος Φρύδας Νικόλαος
12. Τσιάκαλος Ιωάννης Γραββάνης Δημήτριος
13. Χασιώτης Γεώργιος Ζάγκας Αθανάσιος
14. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος Νικολάου Παναγιώτης
15. Καναβός Βασίλειος Θάνος Γεώργιος
16. Ραμιώτης Δημήτριος Ντζιαχρήστα Χρυσούλα
17. Κορλός Λάμπρος Γυφτογιάννη Ελπινίκη
18. Νασιώκα Ελένη Πούπης Δημήτριος
19. Καρανίκας Βασίλειος Φλώτσιος Ιωάννης
20. Σακελλάρης Γεώργιος Μακρυγιάννης Γεώργιος


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής»

     Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 27-07-2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλης Στεργίου


Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27-07-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3191/23-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

Θέμα:  1ο Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
 
Θέμα:  2ο Έγκριση των τευχών, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης 65.000,00€.
 
Θέμα:  3ο Ανάθεση του έργου :Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Ανατολικής (Α.Μ. 13.2016 ) Αργιθέας και ψήφιση πίστωσης
 
Θέμα:  4ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου “Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA ( Νο 0) σε πίλλαρ με αριθμό παροχής 41602156-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση  θέση Ι.Μ. Σπηλιάς”
 
Θέμα:  5ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετρίλου στον οικισμό “Βρυσούλες”  με κωδικό πελάτη 4415125410182027 “
 
Θέμα:  6ο Ορισμός υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής δαπάνης του έργου ” συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Στεφανιάδας στον οικισμό Αετοχώρι στη θέση “Κάμποι”  με κωδικό πελάτη 4415560680182021″
 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αρκούδα Στυλιανή
2 Ζιώγας Παναγιώτης
3.
Κατσιάνης
Γεώργιος
4. Παλαμάς Γεώργιος
5. Χασιώτης Γεώργιος
6. Σακελλάρης Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Καραγεώργος Αθανάσιος
2
Κωφός
Ιωάννης
3.
Αργυρός
Γεώργιος
4. Ραμιώτης Δημήτριος
5. Καρανίκας

Βασίλειος

 
Total
0
Shares