Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας στις 13-7-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού επιτροπής απονομής βραβείων Βαλταδώρου (εισ.:κ. Μπακαλάκου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση ή μη αδειών εκμετάλλευσης τριών περιπτέρων (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά της προτομής του Νικολάου Πλαστήρα (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Καρδιτσομαγούλας στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΥΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Παραλλαγή δικτύου επί των οδών Παπαλεωνίδα & Φιλικής Εταιρείας” (εισ.: Β. Ελευθερίου)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άρση απαλλοτρίωσης του ΚΧΠ στο ΟΤ 124 μεταξύ των οδών Λαχανά, Κύπρου και Λάππα και πρόταση μετατροπής του σε οικοδομήσιμο χώρο με παράλληλη μείωση του πλάτους του δρόμου λόγω της εισφοράς σε γη με το Ν. 4315/14 (Γεροντόπουλος Ιωάννης κλπ) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή Πράξης Δήλωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων οικοπέδου που βρίσκεται εντός σχεδίου οριοθέτησης στην Τοπική Κοινότητα Καστανιάς, σε κοινή χρήση και βεβαίωση ότι η μορφή και οι διαστάσεις του οικοπέδου υφίστανται προ του έτους 1985 (Ταξιάρχης & Σοφία Μπότση) (εισ.: πρόεδρος Τ.Κ Καστανιάς Ιω. Γεροντόπουλος )
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παροχή βεβαίωσης ότι η μορφή και οι διαστάσεις του οικοπέδου ιδιοκτησίας Παν. Τσιάτσιου στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου υφίστανται προ του έτους 1930 (εισ.: εκπρόσωπος Τ.Κ Καταφυγίου Βασ. Ακρίβος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων του Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2016 (εισ.: Βάιος Ανυφαντής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης διαγωνισμού προμήθειας ειδών βασικής υλικής συνδρομής του Προγράμματος Επισιτιστικής Βασικής Υλικής Συνδρομής έτους 2016 (εισ.: Βάιος Ανυφαντής)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-19 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση της γεφυροπλάστιγγας της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Ζαϊμίου(εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Μέλισσας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας λόγω θανάτου του μισθωτή (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσών σε οφειλέτες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 361/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισ.: Παν. Φουρλάνη)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γ. Κούγιας) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού από κλήση (Χρ. Αζάκα) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Μέλισσας, επαναβεβαίωση αυτής και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Λ. Φλώρος) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Σταυρού και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Χυτήρια Καρδίτσας) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ Μυρίνης (Δ. Γάκης) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αμαράντου (Αν. Τσαντήλας) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διόρθωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Τ.Κ Αμαράντου (Στ. Αποστολού) (εισ.:Κων. Κορκόντζελος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
Total
0
Shares
Previous Article

Μετά το κράτος και οι τράπεζες μέτοχοι στα Πρατήρια

Next Article

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας


Total
0
Share