Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας


Στο Δημαρχείο Καρδίτσας στις 18-4-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30′ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση κανονιστικής απόφασης που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία δανειστικής δημοτικής βιβλιοθήκης σχολικών βοηθημάτων, ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας και έγκριση κανονισμού (εισ.: αντιδήμαρχος Ελ. Αντωνίου)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2015-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020» (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 130/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη δομή “Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Αερολέσχης Δυτικής Θεσσαλίας (Α.Δυ.Θε.), σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός του αεροδρομίου Μυρίνης (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Αερολέσχης Κεντρικής Ελλάδος (ΑΚΕ), σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός του αεροδρομίου Μυρίνης (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ελληνικής Αεροπορικής Λέσχης Καστοριάς «Αέρωπος», σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση χώρου εντός του αεροδρομίου Μυρίνης (εισ.: αντιδήμαρχος Δημ. Αραμπατζής)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Σβάρνας)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ – ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» και καθορισμό του τρόπου ανάθεσης (εισ.: Β. Ελευθερίου)

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μελέτη «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΠΑΛΙΤΣΙΑΚΗ” Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»(εισ.: Β. Ελευθερίου)

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» (εισ.: Β. Ελευθερίου)

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»(εισ.: Β. Ελευθερίου)

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και έργων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμήθειας καυσίμων (υπόλοιπο διαγωνισμού έτους 2016) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της υπ’αριθμ. 198/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και εκ νέου διατύπωσή της (Χρ. Γαλαζούλα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Δ’ τριμήνου 2015 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία της σύμβασης υπεκμίσθωσης του Δασικού Χωριού “Δρυάδες” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-8 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-25 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθμ. Ι-17 & Ι-18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανάληψη δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Γεωργικού (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Κρύας Βρύσης κατόπιν αιτήσεως της μισθώτριας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του τρόπου ανάθεσης μελέτης με τίτλο “Πίνακας υλοτομίας διακατεχόμενου δάσους Τ.Κ Πορτίτσας για το έτος 2016” και παροχή σύμφωνης γνώμης για την επιβολή περιοριστικών μέτρων βοσκής (εισ.: Ελ. Ζησοπούλου)

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ένστασης κατά της υπ’αριθμ. 239/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 205/2011 όμοια (Ελ. Ντίνου κλπ) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από κλήσεις (Σπ. Κακαγής κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από κλήση (Μ. Λάππα) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τ.Κ Καρδιτσομαγούλας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (Απ. Μούστος) (εισ.: Περσ. Ράγκου)

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Μ. Νταφοπούλου)

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2015 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής υλικών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το οικονομικό έτος 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ


Total
0
Shares
Previous Article

Συνάντηση περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον νέο διοικητή της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγο Ηλία Λεοντάρη

Next Article

Ενημέρωση κοινωνικών λειτουργών του Δήμου Καρδίτσας από στελέχη του ΚΕΘΕΑ Λάρισας

Total
0
Share