Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας την Παρασκευή 29/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, των άρθρων 95 & 96 του Ν.3463/06 και των άρθρων 2 & 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 29-1-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.00′ μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2015 (συνεδριάσεις 21η – 32η) (εισ.: πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς στις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ημερήσιου δικαιώματος λαϊκών αγορών (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης μείωσης αντικειμενικών αξιών στο Δήμο Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 464/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συμψηφισμού των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 4316/2014 (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος διαγωνισμών) (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου ανάθεσης προμηθειών (σκέλος αναθέσεων) (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης της Δ/νσης Κοινωνικών Πολιτικών και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του Κ.Α.Π.Η επί της οδού Λαχανά στην Καρδίτσα (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του Δ.Σ του Δ.Ο.Π.Α.Κ (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων “Απόκριες – Κούλουμα 2016” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα “2016 – Επίσημο έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και Ελλάδας στη Ρωσία” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ψημμένος)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Ιω. Σβάρνας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (εισ.:αντιδήμαρχος Ιω. Γεννάδιος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής των τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας” (εισ.:Β. Ανυφαντής)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΤΑΜΟΥ-ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ» και καθορισμός του τρόπου ανάθεσής του (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεμίας περάτωσης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΑΜΠΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΤΑΜΟΥ”’ (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) σε PILLAR (παιδική χαρά) με αριθμό παροχής 41602236-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Παλαιοκκλήσι» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) σε PILLAR (παιδική χαρά) με αριθμό παροχής 41602238-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Καρδιτσομαγούλα» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) σε PILLAR σε παιδική χαρά με αριθμό παροχής 41602237-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Ξυνονέρι Καρδίτσας» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8KVA (Νο 0) σε PILLAR σε παιδική χαρά με αριθμό παροχής 41602235-01 που βρίσκεται στη διεύθυνση Κρύα Βρύση Καρδίτσας» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της κατασκευής του έργου «Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 55KVA (Νο 4) σε αγροτική αποθήκη στη διεύθυνση Καρδιτσομαγούλα» (εισ.:Β. Ελευθερίου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταχώρηση τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης του κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Καραϊσκάκη και Βασιαρδάνη (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-13 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συνδρομών σε ηλεκτρονικά μέσα (νομικές υπηρεσίες) έτους 2016 (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης διαγωνισμού καθαριστικών Δήμου Καρδίτσας & φορέων του έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης διαγωνισμού γάλακτος Δήμου Καρδίτσας & φορέων του έτους 2016 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 (Θ. Καλημέρης) (εισ.: Περσ. Ράγκου)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και δημοτικής αστυνομίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (ALD ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ)(εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και δημοτικής αστυνομίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (EFG EUROBANK) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (Ιω. Κομματάς κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (CPB LEASING κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες (SIRENT A.E κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων τροχαίας (Αθ. Φιλίππου κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων δημοτικής αστυνομίας (Χρ. Παπανικολόπουλος κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης (Ελ. Κόρπας κλπ) (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με πιστωτικό ίδρυμα για εγκατάσταση μηχανήματος αποδοχής χρεωστικών – πιστωτικών καρτών ως μέσο είσπραξης (εισ.:αντιδήμαρχος Σωτ. Μπακαλάκου)
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισ.: Ελ. Ντανοβασίλη)

Κοινοποίηση

1. Προέδρους Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων

2. Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων

3. Νομικό Σύμβουλο

Ενημέρωση

1. κ.κ Βουλευτές

2. κ.κ Περιφερειάρχη – Αντιπεριφερειάρχη

3. Φορείς Ν. Καρδίτσας

  Δημοσίευση

http://www.dimoskarditsas.gov.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣTotal
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών η Θεοδώρα Καμέα

Επόμενο άρθρο

Κοπή βασιλόπιτας της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Πύλης που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Α.Ο. ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ