Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου, την 29η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ 305/2019 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020 και λήψη εκ νέου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία


2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ 275/2019 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ” και λήψη εκ νέου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία


3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ 277/2019 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ” υπέρ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΙΩΝ και λήψη εκ νέου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία


4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υλικής βοήθειας σε πυρόπληκτο δημότη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)» στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ του προγράμματος και Δήμου για την υλοποίηση της πράξης.
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Δ του προγράμματος και Δήμου για την υλοποίηση της πράξης.
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


8. Περί παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: Τμήμα 2: 68559 προμήθεια ενός οχήματος υδροφόρας)
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 02/17).
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικοί πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 02/17).
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικοί πίνακα εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 14/15)
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


12. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς την διεξαγωγή δημοπρασίας για τα παιχνίδια της παλιάς παιδικής χαράς της Κοινότητας Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 081 του άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος –μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για ένταξη της πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου – Λυκείου Μαγούλας»
Εισηγητής: Αντιδ κ. Κωτίνας Σωκράτης


14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ Δήμου Μουζακίου-“ΑΡΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ”
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης


15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αριθμ. 239/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αύξησης ωραρίου καθαριστριών σχολικών μονάδων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares