Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο  221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

4. Περί συγκρότησης  επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για το έτος 2021

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών & γνωμοδότησης

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Καραμπέκου Μαρία

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο

Εισηγητής: Δήμαρχος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2021

Εισηγητής: Δήμαρχος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων- Δ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

13. Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2019 της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ελληνοπύργου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Κοινοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Ελληνοκάστρου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση του χρόνου μίσθωσης αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λύση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λαζαρίνας

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πούπης Νικόλαος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μουζακίου έτους 2021

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλειος

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.3463/06,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα: 

1.

Έγκριση του Προϋπολογισμού – Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’):Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.

Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν.3463/06,  η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Total
0
Shares
Previous Article
xristoygenna astro

Χριστουγεννιάτικες ευχές από την Πρόεδρο και το Δ.Σ του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων

Next Article
asimina skondra vouli

Ασ. Σκόνδρα: Πάνω από 132 εκατ. € στην Καρδίτσα… Πρωτόγνωρη στήριξη της Κυβέρνησης

Related Posts

E65 Staikouras
Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Σταϊκούρας: Παραδίδουμε, ενοποιημένο, το μεγαλύτερο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65

Χρήστος Σταϊκούρας: Παραδίδουμε, ενοποιημένο, το μεγαλύτερο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, Ε65 «Με τη σημερινή παράδοση στην κυκλοφορία…