Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα: Ευχαριστήριο στον Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και την IPA Καρδίτσας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 31η  Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης χορήγησης επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 238.766,70 € από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για την εκτέλεση του έργου «Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Χωρο-Χρόνου Άγραφον» Λίμνης Πλαστήρα».
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τρίμηνου (Απριλίου-Ιουνίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 104/Β/2019).
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό προσφυγών της εταιρίας με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα καθώς και προσφυγών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κατά του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ ενώπιον του Γ΄ Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
  (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)


 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.280,00 € της Γ’ κατανομής έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)


 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 41/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κορώνη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα για παράταση μισθώσεως του Αναψυκτηρίου (εξοχικού κέντρου) Μεσενικόλα.
  (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)


 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)


 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
  (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς
Total
0
Shares