Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Δήμος Αργιθέας

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας

Δια ζώσης και  με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Μ. Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 – COVID-19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, νέα μέτρα από 11 έως και 18 Απριλίου 2022.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα οποία, δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022.
Θέμα:  2ο  Έγκριση ή μη του  πρακτικού της επιτροπής Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της προμήθειας : «Προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2022 του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση την αριθ. 06 /2022  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
Θέμα:  4ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα:  5ο Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά τη συζήτηση στο Α΄ Τμήμα στις 10-5-2022, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 22 / 25-2-2022  αιτήσεως ακυρώσεως – αιτήσεως αναστολής της εταιρίας “ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και κατά του Δήμου Αργιθέας.
Θέμα:  6ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».
Θέμα:  7ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Φορέα Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού.

 

Total
0
Shares