Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας

  • Την Τρίτη 25/4/2023 και ώρες 11:00 και 13:00 αντίστοιχα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ την 25-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    25 – 04 – 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   1309  / 21 – 04 – 2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος 

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Α΄  τριμήνου 2023  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2023
Θέμα:  3ο Διαγραφή χρηματικών ενταλμάτων οικονομικού έτους 2017 & 2019
Θέμα:  4ο Περί εξειδίκευση της πίστωσης διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων
Θέμα:  5ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας
Θέμα:  6ο Περί εισήγησης για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( Α΄ Κατανομή)
Θέμα:  7ο Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και έγκρισης υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόθεσης της δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

  Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις 25-04-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  25-04-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1303 /21-04-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 

      Θέμα:  1ο 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στον Ευρωπαικό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) αδελφοποιημένων πόλεων ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
     Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή  του Δήμου  στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr   &  έγκριση συνδρομής  έτους  2023
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης και τον ορισμό εκπρόσωπου για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  6ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Α΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
      Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
          Θέμα:  8ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. έτος 2022».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
        Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης την αριθ. 05 /2023  απόφαση  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χρηματοδότησης της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 7/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ».
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
        Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικότητας προσωπικού  για πρόσληψη τριών   (3) ατόμων  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
        Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας.
        Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
       Θέμα:  15ο  Καθορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών μετά από την εκδήλωση σεισμού και πλημμυρικών  φαινομένων  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΙΤΟΥ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Τ.Κ.Βραγκιανων στον οικισμό Ρόγκια ,του Δήμου Αργιθέας.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  19ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

   Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17 Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18 Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19 Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20 Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  ΜαράθουTotal
0
Shares