Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69, 266 και 267 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε ειδική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 15:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2021. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulio@0847.syzefxis.gov.gr, με τηλεομοιοτυπία στο 2441095360, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Για το θέμα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  εισήγηση και σχετικά έγγραφα για την ενημέρωσή σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς αυτό. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορούν στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12:00 μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση symvoulio@0847.syzefxis.gov.gr, με τηλεομοιοτυπία στο 2441095360, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείο ή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Για το θέμα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  εισήγηση και σχετικά έγγραφα για την ενημέρωσή σας. Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή σας ως προς αυτό. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετε ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορούν στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στεργιόπουλος Θωμάς 
Total
0
Shares